Kyrkans musikundervisning

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:56 av Runar Patriksson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att ställa krav på varje pastorat att skapa en Svenska kyrkans musikskola.

     I motion 2009:79 av Ann-Sofie Persson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att:

1. undersöka möjligheterna för ersättning vid orgelundervisning för icke-församlingstillhörig då detta inte är möjligt i hemförsamlingen.

2. tillsätta en arbetsgrupp med fokus på orgelpedagogiska frågor för att driva utvecklingen framåt både vad gäller strategier och samordning inom området.

Utskottet

Utskottet delar de båda motionärernas synsätt vad gäller behovet av att stimulera musiklivet i Svenska kyrkan, så att det rymmer barn och unga. Att få undervisning av en kyrkomusiker i unga år kan bli en naturlig ingång till Svenska kyrkans verksamhet och även väcka intresse för kyrkomusikeryrket. Utskottet ser liksom motionärerna vikten av långsiktighet och strategiskt arbete för att få försörjning av kyrkomusiker i framtiden. Däremot menar utskottet är det inte realistiskt att ställa krav på varje pastorat att skapa en Svenska kyrkans musikskola.

     Angående motion 2009:79 konstaterar utskottet att det redan pågår ett utvecklingsarbete för att stimulera rekrytering av kyrkomusiker, likaså ett utvecklingsarbete vad gäller orgelpedagogiska frågor. Utskottet står även kvar vid förra årets beslut i Kyrkomötet att clearing vid orgelundervisning inte hör hemma inom Svenska kyrkans clearingsystem, utan bör i stället lösas genom ett samarbete eller avtal som i exemplet Härnösands stift.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:56.

2. avslå motion 2009:79, punkt 1.

3. avslå motion 2009:79, punkt 2.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:56
Mot 2009:79

Betänkanden
Kl 2009:05

Debattinlägg
§ 121

Beslut av ärende
§ 150

Behandling av ärende
§ 121