Själavård och andlig vägledning

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:21 av Anna Karin Hammar föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att kartlägga och utvärdera själavård och andlig vägledning inom Svenska kyrkan. Detta i syfte att undersöka det eventuella behovet av kompletteringar och förändringar i kyrkoordningen jämte det eventuella behovet av institutionellt stöd på den nationella nivån.

I motion 2009:85 av Britt Louise Agrell föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att föreslå ändringar i kyrkoordningen så att själavård blir en del av Svenska kyrkans huvuduppgift.

I motion 2009:90 av Britta Olinder föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att föreslå ändringar i kyrkoordningen så att själavård tydliggörs som en av kyrkans grunduppgifter.

Läronämnden

I sitt yttrande (Ln 2009:11y) över motionerna konstaterar nämnden att det inte strider mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära att beteckna själavård som ytterligare en dimension av församlingens grundläggande uppgift. Det är en praktisk fråga hur detaljerat man vill beskriva församlingens grundläggande uppgift i kyrkoordningen.

Utskottet

I Svenska kyrkan finns olika själavårdstraditioner och former för andlig vägledning. En samlad bild av dessa, och en teologisk bearbetning av hur dessa former av andlig fördjupning förhåller sig till luthersk tradition och luthersk spiritualitet, saknas.

Utskottet bejakar motionärernas önskemål om att själavården bör stärkas i Svenska kyrkan vilket exempelvis kan ske genom ett förtydligande i kyrkoordningen.

Motionerna 2009:85 och 2009:90 är enligt utskottets uppfattning alltför preciserade i sina förslag om vilka förändringar som bör göras i kyrkoordningen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. bifalla motion 2009:21.

2. avslå motion 2009:85.

3. avslå motion 2009:90.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:21
Mot 2009:85
Mot 2009:90

Betänkanden
Kl 2009:03

Debattinlägg
§ 119

Beslut av ärende
§ 148

Behandling av ärende
§ 119

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:16

Läronämndens yttrande
Ln 2009:11y