Mission som begrepp och uppgift i kyrkoordningen

Ekumenikutskottets betänkande 2009:1

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:12 av Dag Sandahl föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda hur frågorna om mission i Sverige ska hanteras i sak och organisatoriskt.

     I motion 2009:22 av Johan Åkesson och Bo Lennart Anbäcken att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att göra en teologisk och pedagogisk bearbetning av missionsbegreppet i kyrkoordningen

Utskottet

Utskottet menar att ett rikt arbete pågår kring reflektionen om begreppet mission som en aspekt på församlingens grundläggande uppgift och dess omsättning i praktisk verklighet. Då all verksamhet i Svenska kyrkan i sig rymmer de fyra aspekterna av församlingens grundläggande uppgift menar utskottet att det inte är rimligt att Svenska kyrkan på olika nivåer strukturerar sin organisation efter dessa aspekter. Utskottet understryker att allt liv och all verksamhet i en församling rymmer det som begreppet mission uttrycker.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:12.

2. avslå motion 2009:22.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:22
Mot 2009:12

Betänkanden
Eu 2009:01

Debattinlägg
§ 137

Beslut av ärende
§ 166

Behandling av ärende
§ 137