Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008

Budgetutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

Kyrkostyrelsen föreslår i skrivelse 2009:2 att Kyrkomötet fastställer årsredovisning och koncernredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008.

Utskottet

Budgetutskottet är positivt till årsredovisningens form och sätt att presentera verksamheten, samt att Kyrkostyrelsen numera redovisar hur budgeten följts. Samtidigt ställer sig utskottet frågande till varför det tar så lång tid att åstadkomma en verksamhetsstyrning som kan medföra en redovisning inte bara om hur själva verksamheten svarat upp mot planeringen.

Utskottet menar också att revisorerna borde kommunicera tydligare till Kyrkomötet resultatet av verksamhetsgranskningen och ser fram mot att nästa års skrivelse om god revisionssed i Svenska kyrkan kan bidra till en förstärkt verksamhetsrevision på alla nivåer i Svenska kyrkan.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1.  fastställa årsredovisning och koncernredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2008.

2.  bevilja Kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:02

Betänkanden
B 2009:02

Debattinlägg
§ 064

Beslut av ärende
§ 095

Behandling av ärende
§ 064

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:6