Söndagens betydelse

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:13

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:77 av Eva Nyman föreslås att Kyrkomötet får i uppdrag att ta initiativ till en kampanj, avsedd att skapa fördjupad medvetenhet om söndagens betydelse som kulturell och religiös institution.

Utskottet

Utskottet delar Läronämndens uppfattning (2001:8y) att söndagens helgd är en självklar och omistlig del av den kristna traditionen. En central uppgift för församlingen är att manifestera söndagen med gudstjänst och annan verksamhet och visa på vilodagens betydelse för andlig växt. Idag är Sverige ett multireligiöst och mångkulturellt land där det råder religionsfrihet.

Utifrån detta anser utskottet inte att en särskild veckodag ska fastställas som obligatorisk vilodag, och vill heller inte skuldbelägga människor som förvärvsarbetar eller gör hemarbete på söndagen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:77.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:77

Betänkanden
Kl 2009:13

Debattinlägg
§ 129

Beslut av ärende
§ 158

Behandling av ärende
§ 129