Aborter

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:10

Redogörelse för ärendet

I Motion 2009:66 av Margareta Sandstedt föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda hur Svenska kyrkan ska profilera sig i abortfrågan utifrån det kristna synsättet i syfte att förändra attityder i samhället till att förebygga aborter.

Utskottet

Utskottet delar motionärens otillfredsställelse över det stora antalet aborter, men anser inte att Svenska kyrkan ska profilera sig i abortfrågan då den är alltför komplex. Utskottet betonar Svenska kyrkans själavårdande uppgift i en abortvalssituation istället för generella principer och offentliga uttalanden.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:66.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:66

Betänkanden
Kl 2009:10

Debattinlägg
§ 126

Beslut av ärende
§ 155

Behandling av ärende
§ 126