Mandattid för kyrkoråd och nämnder

Organisationsutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:23 av Olle Reichenberg föreslås Kyrkomötet besluta att:

1.  4 kap. 14 § i kyrkoordningen ska ha lydelse: ”Kyrkofull­mäktige fastställer mandattiderna för kyrkoråd och nämnder, räknat från och med den 1 januari året efter valåret.”

2.  ändringen ska träda i kraft från och med den 1 novem­ber 2009.

Yttranden

Kyrkorättsutskottet har yttrat sig över motionen. Om mandattiderna fastställs till perioder, så att de omfattar delar av kalenderår, så påverkar det hur ansvar ska utkrävas med anledning av den årliga revisionen. Således avstyrker Kyrkorättsutskottet att motionen bifalls.

Utskottet

Utskottet anser att de frågor motionären aktualiserar är mycket angelägna men föreslår avslag på motionen med motiveringen att det är viktigt med viss kontinuitet för att arbetet i kyrkoråd och kyrkonämnd ska fungera. Utskottet vill framhålla att fullmäktige kan bestämma mandattider i de frivilliga nämnderna.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:23.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag efter votering.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:23

Betänkanden
O 2009:05

Debattinlägg
§ 072

Beslut av ärende
§ 100

Behandling av ärende
§ 072