Upphäva lagen om Svenska kyrkan

Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:46 av Urban Gibson och Birgit Friggebo föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna av att lagen om Svenska kyrkan upphävs.

Utskottet

Utskottet menar att lagen om Svenska kyrkan utgör en del av en helhet som lagreglerades vid relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan och att det är olämpligt att bryta ut denna del ur helheten. Dessutom menar utskottet att lagen inte varit till förfång för kyrkans verksamhet. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:46.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:46

Betänkanden
Kr 2009:05

Debattinlägg
§ 179

Beslut av ärende
§ 188

Behandling av ärende
§ 179