Kyrkorättsutskottets betänkande 2009:8

Jämställdhet i nomineringsgruppernas förslag

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:93 av Britta Olinder föreslås att Kyrkmötet beslutar att nomineringsgrupperna har som regel att i sina förslag till valberedningen lämna förslag på både kvinnor och män.

Utskottet

Utskottet menar att jämställdhet mellan kvinnor och män är viktig men att Kyrkomötet inte kan binda nomineringsgrupperna på föreslaget sätt. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:93.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:93

Betänkanden
Kr 2009:08

Debattinlägg
§ 182

Beslut av ärende
§ 191

Behandling av ärende
§ 182