Strukturfrågor

Organisationsutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:37 av Anki Erdmann m.fl. föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att undersöka och utvärdera hur församlingssammanläggningarna gått till och utifrån detta ta fram riktlinjer till ett gott och funktionellt stöd för undvikande av konflikter vid framtida församlingssammanläggningar

     I motion 2009:53 av Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda de pastorala och personella konsekvenserna av sammanslagningar till allt större församlingar.

     I motion 2009:58 av Bengt P. Gustafsson föreslås att Kyrkomötet beslutar säkerställa det långsiktiga bevarandet av kärn­verk­sam­heten i Svenska kyrkan – Ordets förkunnelse och gudstjänstlivet – genom att uppdra till Kyrkostyrelsen att initiera och inspirera till en oberoende studie av scenarier med innovativa lösningar i en för framtiden starkt försämrad ekonomi.

     I motion 2009:94 av Britta Olinder föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till strukturutredningens uppgifter lägga motionens synpunkter på flexibilitet, nyskapande och församlings-överskridande verksamhet.

Utskottet

Utskottet menar att strukturutredningen genom sina direktiv har ett brett uppdrag för att skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra den grundläggande uppgiften. Utredningen har även att göra olika typer av utvärderingar och analyser.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:37.

2. avslå motion 2009:53.

3. avslå motion 2009:58.

4. avslå motion 2009:94.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:37
Mot 2009:53
Mot 2009:58
Mot 2009:94

Betänkanden
O 2009:06

Debattinlägg
§ 073

Beslut av ärende
§ 101

Behandling av ärende
§ 073