Biskop i tio år

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:15 av Ylva Wahlström föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om biskoparnas tjänstgöringstid så att biskoparnas aktiva tjänstgöringstid begränsas till tio år. Om något stift vill förlänga tjänstgöringstiden kan det ske med två år och om en biskop önskar eller behöver gå i pension före tio år är det en rättighet.

Läronämnden

I sitt yttrande 2009:1 y hänvisades till ett tidigare yttrande där läronämnden slår fast att i Svenska kyrkan vigs biskop till ett uppdrag som i princip är livslångt.

Utskottet

Utskottet anser att en begränsning av biskoparnas tjänstgöringstid inte är förenlig med den grundsyn på biskoparnas uppdrag som råder i Svenska kyrkan.  

Förslag till beslut

Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå motion 2009:15.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:15

Betänkanden
TU 2009:02

Debattinlägg
§ 077

Beslut av ärende
§ 105

Behandling av ärende
§ 077

Läronämndens yttrande
Ln 2009:1y