Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Ekumenikutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:47 av Anna Karin Hammar och Torgny Larsson samt i motion 2009:81 av Terence Hongslo föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utveckla Svenska kyrkans arbete för fred och global rättvisa.

Utskottet

Ekumenikutskottet konstaterar att Svenska kyrkan redan är aktiv i ett intensivt arbete för global rättvisa, fred och säkerhet. Motionerna pekar på utvecklingsområden som är angelägna men utskottet gör bedömningen att det arbete som bedrivs och är planerat motsvarar motionärernas intentioner.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:47.

2. avslå motion 2009:81.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:81
Mot 2009:47

Betänkanden
Eu 2009:03

Debattinlägg
§ 139

Beslut av ärende
§ 168

Behandling av ärende
§ 139