Styrning och ledning

Organisationsutskottets betänkande 2009:1

Redogörelse för ärendet

Kyrkostyrelsen föreslår i skrivelse 2009:5 att:

1. Kyrkomötet beslutar att anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 2, 3, 4, 5, 8,10, 11, 33, 34 och 57 kap. kyrkoordningen.

2. Kyrkomötet beslutar att anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 1, 3, 4, och 6 kap. Arbetsordning för Kyrkomötet.

I motion 2009:1 av Ola Isacsson föreslås att Kyrkostyreslen får i uppdrag att, mot bakgrund av att biskop Thomas Söderberg i 2008 års justerade kyrkomötesprotokoll (§ 179, utskottet punkt 3) medgavs rätten att reservera sig mot ett beslut han inte röstat i, återkomma med förslag om att ge stiftens tjänstgörande biskopar rösträtt i Kyrko­mötet.

I motion 2009:18 av Ylva Wahlström föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att föreslå ändringar i kyrkoordningen så att rösträtten vid biskopsval gäller även för Svenska kyrkans diakoner.

I motion 2009:25 av Anna-Sara Walldén föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att arbeta fram förslag till förändringar i kyrkoordningen i syfte att även de präster som har tjänst inom EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) får rösta i biskopsval på samma premisser som präster anställda av stift och församling.

I motion 2009:32 av Susann Torgerson m.fl. föreslås uppdra till Kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning med direktivet att förslå en förändrad metod att utse biskop.

I motion 2009:38 av Anders Roos föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att:

1. utreda möjligheterna till förändrat förfarande i nomineringsvalet (nuvarande provvalet) till biskop.

2. utreda hur ett biskops­val ska gå till avseende när överklagande kan ske, vilka överklagandetider som kan gälla, vilka regler som ska gälla för förteckningen av de röstande och vilka grupper i valmanskåren som ska behöva ha ersättare.

I motion 2009:54 av Joakim Svensson och Fredrik Sidenvall föreslås att

Kyrkomötet får i uppdrag att:

1. avslå de av Kyrkostyrelsen föreslagna ändringarna i 8 kap. 13–14 a §§ i kyrkoordningen.

2. avslå det av Kyrkostyrelsen föreslagna tillägget i 8 kap. 16 a §.

 

I motion 2009:71 av Karl-Gunnar Svensson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram en ordning som ger tjänstgörande biskopar rösträtt i Kyrkomötet.

Läronämnden

Läronämnden skriver i sitt yttrande att kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2009:5 punkt 12.1.1 förstärker Läronämndens ställning och tydliggör biskoparnas ansvar i Kyrkomötet.

Angående skrivelsens punkt 9 om rösträtt vid biskopsval skriver läronämnden att det är en konsekvent och naturlig vidareutveckling att ge diakoner rösträtt vid biskopsval under förutsättning att balansen mellan vigda och icke-vigda upprätthålls.

Läronämnden finner inte heller att skrivelsens 5 kapitel om kyrkoherdens ledningsansvar står i strid med Svenska kyrkans tro bekännelse och lära.  

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Tillsyns- och uppdragsutskottet tillstyrker i ett yttrande Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 33, 34 och 57 kap i kyrkoordningen.

Till yttrandet finns ett särskilt yttrande från Åke Blomqvist.

 

Kyrkorättsutskottet

Kyrkorättsutskottet tillstyrker, med ett mindre antal främst språkliga påpekanden, de förslagna ändringarna i kyrkoordningen och arbetsordningen för Kyrkomötet.

Utskottet

I skrivelsen föreslås ändringar i kyrkoordningen som bl.a. innebär att:

1. kyrkoherdens ledningsansvar utvidgas och att detta uttryckligen anges i kyrkoordningen.

2. bestämmelsen om valbarhetshinder vid anställning förtydligas.

3. tillsättning av domprost ska ske av en tillsättningsnämnd med representanter från stiftet och den lokala nivån.

4. även diakoner ska ha rösträtt vid val av biskop.

5. biskoparnas ställning i Kyrkomötet och lärofrågornas behandling förtydligas.

6. den särskilda beslutsordningen för bland annat lärofrågor skärps.

Skrivelsen tillstyrks i sin helhet av utskottet. Utskottet tillstyrker samtidigt ett motionsyrkande avseende reglerna för överklagande av biskopsval samt föreslår Kyrkomötet att med anledning av ett andra motionsyrkande i samma motion, och med anledning av ytterligare en motion, uppdra åt Kyrkostyrelsen att göra en skyndsam översyn av formerna för biskopsval. Utskottet föreslår att övriga motioner avslås.

Utskottet tillstyrker även föreslagna ändringar i Kyrkomötets arbetsordning, vilka samtliga tillstyrks av utskottet.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. som vilande anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 11 kap. 16-19 §§ kyrkoordningen..

2. anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 33, 34 och 57 kap. kyrkoordningen med de av utskottet föreslagna justeringarna enligt bilaga 2.

3. anta Kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 1, 3, 4, och 6 kap. Arbetsordning för Kyrkomötet enligt bilaga 3.

4. avslå motion 2009:1.

5. avslå motion 2009:18.

6. avslå motion 2009:25.

7. avslå motion 2009:32.

8. avslå motion 2009:38, punkt 1.

9. bifalla motion 2009:38, punkt 2.

10. avslå motion 2009.:54.

11. avslå motion 2009:71.

12. med anledning av motion 2009:32 och 2009:38, punkt 1 att ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en skyndsam översyn av formerna för biskopsvalen och återkomma till Kyrkomötet med förslag till förbättringar.

Reservation

Till betänkandet finns en reservation av Susanne Torgerson som menar att tills dess att utbildningsfrågorna för kyrkans tjänster är utredda och avgjorda bör man avvakta med beslut om diakoners rösträtt. Diakonerna bör därför inte nu ges rösträtt i biskopsval.

Särskild mening

Joakim Svensson menar att det är viktigt att det ämbetsansvar som prästen har i vår evangelisk lutherska kyrka avspeglas i hur biskop väljs. Av denna anledning bör målsättningen vara att hälften eller så nära hälften som möjligt av de röstberättigade är präster. Förslaget att ge diakonerna rösträtt i biskopsval borde därför avslås.

Särskilt förslag

Under överläggningarna framlade Susann Torgersons en reservation med följande tillägg:

att Kyrkomötet beslutar om följande justeringar i 8 kap. kyrkoordningen jämfört med utskottets förslag:

• 9 § ordet ”diakon” utgår

• 13 § ordet ”eller diakon” utgår

• 14 § ordet ”eller diakon” utgår

• 14 a § ordet ”eller diakon” utgår

• 16 a § ordet ”eller diakon” utgår

• 23 a § ordet ”eller diakon” utgår

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag, punkt 2 efter votering.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:05

Motioner
Mot 2009:01
Mot 2009:18
Mot 2009:25
Mot 2009:32
Mot 2009:38
Mot 2009:54
Mot 2009:71

Betänkanden
O 2009:01

Debattinlägg
§ 068

Beslut av ärende
§ 096

Behandling av ärende
§ 068

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:2
KmSkr 2009:3

Läronämndens yttrande
Ln 2009:2y
Ln 2009:3y
Ln 2009:9y