Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån 2010-2012

Budgetutskottets betänkande 2009:1

Redogörelse för ärendet

Mot bakgrund av uppdrag och en omvärldsanalys redovisar Kyrkostyrelsen (i skrivelsen KsSkr 2009:1) sitt förslag till verksamhetsinriktning, i form av ett antal strategiskt viktiga områden, för perioden, samt de ekonomiska ramar som enligt Kyrkostyrelsen är nödvändiga för arbetets genomförande.

Utskottet

Utskottet föreslår att Kyrkomötet beslutar enligt Kyrkostyrelsens förslag om inriktning för verksamheten och ramen för de nationella kostnaderna 2010. Mot bakgrund av de försämrade ekonomiska förutsättningarna skiljer sig utskottets förslag till ekonomiska planeringsramar för 2011 och 2012 från Kyrkostyrelsens förslag i skrivelsen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1.  fastställa inriktning för verksamheten på nationell nivå för åren 2010–2012.

2.  fastställa ramen för de nationella kostnaderna år 2010 till 2 639 miljoner kronor.

3.  medge planeringsramar för 2011 till 2 703 miljoner kronor.

4.  till församlingar med egen ekonomi och till samfällig­heter år 2011 utbetala 100 miljoner kronor att användas för strategiska insatser inom församlingarna. Beloppet fördelas i proportion till antal tillhöriga per den 1 januari 2010 i respektive församling.

5.  ett riktat församlingsbidrag om 100 miljoner kronor destineras till församlingar år 2011 att användas till åtgärder som leder till ökad samverkan mellan församlingar i syfte att uppnå bestående förändringar och verksamhetseffektivisering. Beloppet avsätts proportionerligt, utifrån antalet kyrkotillhöriga per den 1 januari 2010, till stiften.

6.  avslå Kyrkostyrelsens förslag om att 2011 utbetala 37 miljoner kronor för stöd till Verbum Förlag AB:s julbok.

7.  medge planeringsramar för 2012 till 2 716 miljoner kronor.

8.  till församlingar med egen ekonomi och till samfällig­heter år 2012 utbetala 100 miljoner kronor att användas för strategiska insatser inom församlingarna. Beloppet fördelas i proportion till antal tillhöriga per den 1 januari 2011 i respektive församling.

9. ett riktat församlingsbidrag om 100 miljoner kronor destineras till församlingar år 2012 att användas till åtgärder som leder till ökad samverkan mellan församlingar i syfte att uppnå bestående förändringar och verksamhetseffektivisering. Beloppet avsätts proportionerligt, utifrån antalet kyrkotillhöriga per den 1 januari 2011, till stiften.

10. medge att kostnadsramen för utjämningssystemet under år 2010 får överskridas om detta kan finansieras genom ökade intäkter.

11. medge att kostnadsramen för den internationella avdelningens verksamhet under år 2010 får överskridas om detta kan finansie­ras genom ökade intäkter.

12. bemyndiga Kyrkostyrelsen att inom budgetramen göra nödvändiga omdisponeringar.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag, efter votering och rösträkning (ja 185, nej 39, avstår 12).Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:02

Betänkanden
B 2009:02

Debattinlägg
§ 064

Beslut av ärende
§ 095

Behandling av ärende
§ 064

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:6