Stiftsbidrag och kontinuitetsskogsbruk

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:7 av Karl-Gunnar Svensson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att lägga fram förslag till ändring av hantering av stifts­bidrag så att det i kommande budgetar för nationell nivå årligen ges möjlighet till indexering/värdesäkring av den bidragsgivning som sker till stiften.

I motion 2009:82 av Terence Hongslo föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att:

1. uppmana stiften att övergå till kontinuitetsskogsbruk.

2. anslå medel för utbildning i kontinuitets­skogsbruk och trädmärkning.

Utskottet

Ett bifall till motion 2009:7 skulle enligt utskottet innebära att Kyrkostyrelsens budgetarbete skulle försvåras då de inte fullt ut skulle förfoga över hur intäkterna på bästa sätt ska användas.

När det gäller motion 2009:82 anser utskottet att stiften har en god kompetens inom skogsområdet. Således är det olämpligt att Kyrkomötet fastställer detaljerade riktlinjer för hur skogsbruk ska bedrivas. 

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:7.

2. avslå motion 2009:82.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:07
Mot 2009:82

Betänkanden
EE 2009:03

Debattinlägg
§ 133

Beslut av ärende
§ 162

Behandling av ärende
§ 133