Diakonkandidaternas moment 22

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande 2009:8

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:83 av Bo Hanson och Mary Österström föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda och komma med förslag om hur motsättningen mellan bestämmelserna i 32 kap. 1,5 och 6 §§ i kyrkoordningen kan mildras.

Utskottet

Mot bakgrund av det faktum att arbetet med utbildningsreformen som rör just de förhållanden som motionärerna pekar på pågår samt att en avtalsbestämmelse tillkommit som reglerar introduktionstjänstgöring för diakoner bedömer utskottet att motionen avslås.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:83.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:83

Betänkanden
TU 2009:08

Beslut av ärende
§ 111

Behandling av ärende
§ 083