Församlingstillhörighet

Organisationsutskottets betänkande 2009:3

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:24 av Susann Torgerson och Hakon Långström föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att till regeringen framföra att Svenska kyrkan önskar en förändring av 4 § i lagen om Svenska kyrkan, inne­bärande att det tvingande bosättningsbegreppet tas bort.

     I motion 2009:33 av Jan-Anders Ekelund m.fl. föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att Svenska kyrkan ska kunna införa regler som innebär att en person har rätt att tillhöra annan territoriell församling än folkbokföringsförsamlingen.

     I motion 2009:76 av Inger Harlevi föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att återkomma med ett förslag så att ett försök med fri församlingstillhörighet ska genomföras i Visby stift med start 2011. Samt att Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att formulera förutsätt­ningar och villkor för försöket med fri församlingstillhörighet.

Läronämnden

I sitt yttrande Ln 2009:8y återupprepar Läronämnden vad man tidigare uttalat vid ett flertal tillfällen om territorialprincipen. Det vill säga att denna territoriella princip är en grundläggande del av vår kyrkas tradition och självförståelse. Samtidigt säger Läronämnden att vad som konstituerar den territoriella anknytningen dock kan variera, och samhällsutvecklingen kan framtvinga en omprövning eller komplettering av tidigare synsätt och regelverk. Läronämnden menar att territorialprincipen också bör kunna kopplas till sådana sakförhållanden som anger lokal samhörighet, till exempel arbetsplats, studieort eller ort för fritidsboende av regelbundet slag.

Utskottet

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motionerna bland annat mot bakgrund av att frågan om fri eller friare församlingstillhörighet har varit föremål för ställningstaganden i Kyrkomötet vid ett flertal tillfällen sedan år 2000. Utskottet menar att det kan råda delade meningar om huruvida bosättningsbegreppet i lagen om Svenska kyrkan utgör ett problem. När det gäller försöksverksamhet i Visby stift konstateras att denna med nödvändighet inte bara kommer att beröra församlingar i Visby stift utan också församlingar i andra stift. Försöksverksamheten skulle därmed inte komma att begränsas till Visby stift.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:24.

2. avslå motion 2009:33.

3. avslå motion 2009:76.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1 efter votering och rösträkning (ja 162, nej 74, avstår 8)

2. bifalla utskottets förslag punkt 2.

3. bifalla utskottets förslag punkt 3 efter votering och rösträkning (ja 167, nej 64, avstår 14).Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:24
Mot 2009:33
Mot 2009:76

Betänkanden
O 2009:03

Debattinlägg
§ 070

Beslut av ärende
§ 098

Behandling av ärende
§ 070

Läronämndens yttrande
Ln 2009:8y