Vigsel och äktenskap

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:2

Redogörelse för ärendet

Kyrkostyrelsen föreslår i skrivelse KsSkr 2009:6 att Kyrkomötet beslutar att:

1. anta ändringar i kyrkoordningen som innebär att vigsel även kan gälla par av samma kön.

2. föreslagna anvisningar för vigselgudstjänst, i de fall makarna är av samma kön, ska utgöra tillägg till Den svenska kyrkohandboken.

3. uppdra åt Kyrkostyrelsen att hos Kammarkollegiet ansöka om vigselrätt för Svenska kyrkan.

I motion 2009:26 av Dag Sandahl och föreslås Kyrkomötet att:

1. avvisa Kyrkostyrelsens skrivelse.

2. uppdra åt Kyrkostyrelsen att genomföra ekumeniska konsultationer innan någon ny skrivelse om vigsel och äktenskap läggs fram för Kyrkomötet.

I motion 2009:27 av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson föreslås Kyrkomötet besluta att regeringen ska meddelas att Svenska kyrkan önskar avsäga sig vigselrätten.

I motion 2009:28, av Lennart Sacrédeus och Karl-Gunnar Svensson, föreslås Kyrkomötet besluta att:

1. Svenska kyrkan står fast vid synen på äktenskapet som förbehållet relationen mellan en man och en kvinna.

2. inte före 2012 fatta något beslut som skulle gå emot åtagandena i fråga om äktenskap och homosexualitet som finns inom Lutherska världsförbundet och Borgågemenskapen.

I motion 2009:34 av Bertil Murray och Jan-Anders Ekelund föreslås Kyrkomötet besluta att utreda frågan om det är möjligt att inom sig rymma två äktenskapssyner.

I motion 2009:39 av Nils Gårder föreslås Kyrkomötet besluta att:

1. Svenska kyrkan inte ska ansöka om vigselrätt.

2. uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i kyrkoordningen, som innebär att stadfästelse av äktenskapslöften ges av civil myndighet och att det finns en särskild ordning för gudstjänst för makar som ingått äktenskap.

3. uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i Den svenska kyrkohandboken, som innebär att ordningen för vigselgudstjänst upphör och en ny ordning för gudstjänst för makar som ingått äktenskap införs.

I motion 2009:40 av Torbjörn Lindahl och Jan-Anders Ekelund föreslås Kyrkomötet avslå Kyrkostyrelsens förslag i skrivelse 2009:6.

I motion 2009:44 av Erna Arhag föreslås Kyrkomötet besluta att:

1. Svenska kyrkan inte ska ansöka om vigselrätt.

2. uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i kyrkoordningen, som innebär att stadfästelse av äktenskapslöften ges av civil myndighet och att det finns en särskild ordning för gudstjänst för makar som ingått äktenskap samt om ändringar i Den svenska kyrkohandboken i enlighet därmed.

I motion 2009:50 av Fredrik Sidenvall och Joakim Svensson föreslås att Kyrkomötet avslår punkterna 1 och 2 i Kyrkostyrelsens skrivelse.

I motion 2009:72 av Carina Etander Rimborg föreslås Kyrkomötet besluta att:

1. Svenska kyrkan inte ska ansöka om vigselrätt.

2. uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i kyrkoordningen, som innebär att stadfästelse av äktenskapslöften ges av civil myndighet och att det finns en särskild ordning för gudstjänst för makar som ingått äktenskap.

3. uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i Den svenska kyrkohandboken, som innebär att ordningen för vigselgudstjänst upphör och en ny ordning för gudstjänst för makar som ingått äktenskap införs.

I motion 2009:95 av Ola Isacsson föreslås Kyrkomötet besluta att:

1. uppdra till Kyrkostyrelsen att fortsätta den teologiska bearbetningen av Svenska kyrkans äktenskapssyn framför allt i förhållande till samhällets syn.

2. bearbetningen ska ske såväl inom Svenska kyrkan som i samtal med Borgågemenskapens kyrkor och innebörden i begreppet luthersk tradition särskilt beaktas.

3. avslå Kyrkostyrelsens skrivelse punkt 1 avseende ändringar i inledningen till kyrkoordningens 23 kapitel.

4. avslå Kyrkostyrelsens skrivelse punkt 2.

5. i kyrkoordningens 23 kapitel infoga en paragraf lydande: ”Kyrkostyrelsen får utfärda bestämmelser om utformning och användning av vigselordning för par av samma kön.”.

6. uppdra till Kyrkostyrelsen att utarbeta vigselordning för par av samma kön utan att begreppet ”äktenskap” används.

7. uppdra till Kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändringar i kyrkoordningens 23 kap.

8. uppdra till Kyrkostyrelsen att inom det pågående handboksarbetet uppmärksamma, bearbeta och dra konsekvenser utifrån hänvisningar till luthersk uppfattning och tradition i KsSkr 2009:6.

Läronämnden

Läronämnden har i Ln 2009:12y yttrat sig över skrivelsen och de tio motionerna. Den framhåller att den grundläggande frågeställningen om samkönad samlevnad har behandlats under mycket lång tid och konstaterar att beslut om Svenska kyrkan önskar behålla vigselrätten för sina präster måste tas vid årets kyrkomöte. Nämnden säger att det hade varit önskvärt med en större delaktighet från församlingarna samt en mer djupgående ekumenisk konsultationsprocess. Läronämnden ser dock inga läromässiga hinder för att bejaka förslagen i Kyrkostyrelsens skrivelse och konstaterar samtidigt att Svenska kyrkan även fortsättningsvis rymmer olika uppfattningar i frågan om samkönade äktenskap. Fyra reservationer har fogats till yttrandet. 

Ekumenikutskottet

Ekumenikutskottet har yttrat sig över skrivelsen samt motionerna 2009:26, 2009:28 och 2009:95 och ser ur ekumenisk synpunkt inga hinder för att förslagen i Kyrkostyrelsens skrivelse bifalls. Till yttrandet har en reservation och en särskild mening fogats.

Kyrkorättsutskottet

Kyrkorättsutskottet har yttrat sig över Kyrkostyrelsens skrivelser i Kr 2009:3y där utskottet konstaterar att förslagen till ändringar i kyrkoordningen kan genomföras. Till det yttrandet har en reservation och en särskild mening fogats.

I Kr 2009:6y har utskottet yttrat sig över motion 2009:95. Utskottet konstaterar att den föreslagna bestämmelsen är möjlig att införa, men avstyrker förslaget i punkt 5 i motionen.

Utskottet

Utskottet har fört ett samtal präglat av lyssnande, respekt och viljan att fortsätta vara delar av samma kyrka, trots olika ställningstaganden i denna fråga. Inledningsvis sägs att Svenska kyrkan under lång tid har bearbetat frågor om relationer för par av samma kön och gått före samhället i sitt ansvarstagande i detta.

Ändringar i kyrkoordningen

Utskottet stödjer Kyrkostyrelsens förslag avseende ändringar i kyrkoordningen så att äktenskap och vigsel också gäller för par av samma kön. Äktenskapet som begrepp innebär ömsesidiga, livsvaraktiga relationer som utgör en grund i samhällsbygget. Då Svenska kyrkan sagt sig vilja stödja sådana relationer också för par av samma kön bör dessa också innefattas i äktenskapsbegreppet.

Utskottet konstaterar att äktenskapet har en betydligt starkare förankring i traditionen än i Skriften. När det gäller det skapelseteologiska argumentet mot samkönade äktenskap vill utskottet i likhet med Läronämnden visa på att det finns flera tolkningsmöjligheter i detta sammanhang. Utskottet konstaterar att samtalen om äktenskapets innebörd behöver fortsätta.

Ordning för vigselgudstjänst

Utskottet har inget att invända mot Kyrkostyrelsens förslag om kompletterande anvisningar till handbokens ordning för vigselgudstjänst och konstaterar också att det ur juridisk synpunkt inte är möjligt att anta en ordning för vigselgudstjänst där ordet äktenskap inte används.

Vigselrätt

Utskottet menar att vigselrätten är en pastoral fråga och ett exempel på sammanhang där Svenska kyrkan bör finnas med som en kyrka mitt i livet. Ett beslut om att inte ansöka om vigselrätt skulle av många uppfattas som att kyrkan sviker sina medlemmar. Detta innebär dock inte att alla präster förväntas tjänstgöra vid vigsel för par av samma kön. Det finns ingen vigselplikt.

Ekumeniska relationer

Utskottet är övertygat om att de avgörande förändringarna ägde rum då Biskopsmötet tog besluten om förbön för respektive välsignelse över registrerat partnerskap och poängterar att varje kyrka måste hantera de frågor som är aktuella i den egna kontexten. Utskottet konstaterar också att frågor om ansvarstagande i relation till homo-, bi- och transsexuella personer är aktuella i många kyrkor idag. Vidare att det är viktigt att fördjupa den ekumeniska kontakten i dessa frågor, men att det inte är vare sig möjligt eller rimligt att skjuta upp det beslut Svenska kyrkan står inför.

Fyra ledamöter reserverar sig mot utskottets beslut och en ersättare i utskottet fogar sina särskilda meningar till betänkandet.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. bifalla Kyrkostyrelsens skrivelse punkt 1.

. 2. bifalla Kyrkostyrelsens skrivelse punkt 2

. bifalla Kyrkostyrelsens skrivelse punkt 3.

4. avslå motion 2009:26

5. avslå motion 2009:27

6. avslå motion 2009:28 punkt 1.

7. avslå motion 2009:28 punkt 2

8. avslå motion 2009:34

9. avslå motion 2009:39

10. avslå motion 2009:40

11. avslå motion 2009:44

12. avslå motion 2009:50

13. avslå motion 2009:72

14. avslå motion 2009:95

Reservationer

1. Fredrik Nilsson m.fl. reserverar sig mot att ansöka om vigselrätt för Svenska kyrkan och mot beslutet att tillstyrka Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 punkt 1 och punkt 2.

2. Anna-Sara Walldén, reserverar sig till förmån för motion 2009:95 Vigsel – ett kompromissförslag i det fall Kyrkomötet beslutar uppdra åt Kyrkostyrelsen att hos Kammarkollegiet ansöka om vigselrätt för Svenska kyrkan.

3. Marianne Kronbäck, reserverar sig mot utskottets beslut att avslå motion 2009:26 Ekumeniska överläggningar om vigsel och äktenskap punkt 2, motion 2009:28 Svenska kyrkans syn på äktenskapet utifrån åtagandena inom Lutherska Världsförbundet och

Borgågemenskapen punkt 2 och motion 2009:95 Vigsel – ett kompromissförslag punkt 2.

4. Fredrik Nilsson och Marianne Kronbäck

Vi reserverar sig mot utskottets beslut avseende motion 2009:26 punkt 2, motion 2009:29 punkt 2 och motion 2009:95 punkt 2 beträffande ekumeniska relationer.

5. Fredrik Nilsson reserverar sig till förmån för förslagen i motion 2009:95 Vigsel – ett kompromiss-förslag om Kyrkomötet beslutar bifalla Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 punkt 3.

Särskild mening

Till betänkandet finns tre särskilda meningar av Ola Isacsson.

1. Ansluter sig till innehållet i reservation 5.

2. Ett beslut som uttolkar vad som är ”förordnat och välsignat av Gud” borde ha föregåtts av betydligt djupare förankring, så väl inom Svenska kyrkan som i ekumeniska dialoger, än vad som varit fallet. Han yrkar därför bifall till motion 2009:95.

3. Angående KsSkr 2009:6, punkt 3 menar han att Svenska kyrkan på sikt måste avsäga sig vigselrätten.

Särskilda förslag

1. Under överläggningarna framlade  Anders Roos följande förslag:

att Kyrkomötet beslutar att bifalla reservation 5 av Fredrik Nilsson utom punkt 5 i reservationen.

2. Under överläggningarna framlade  Lars Arvidsson följande förslag:

att vid bifall till utskottets förslag Kyrkostyrelsen får i uppdrag att återkomma till Kyrkomötet med förslag till ny inledningstext till kyrkoordningens kapitel om vigsel där det som kan uppfattas som en sakramental äktenskapsuppfattning tas bort alternativt förklaras.

Under överläggningarna framlade Carl Korch följande förslag:

att Kyrkomötet vid bifall till utskottets förslag och den äktenskapssyn som det representerar, uppdra till Kyrkostyrelsen att med utgångspunkt i den äktenskapssynen föra samtal med Borgågemenskapens kyrkor, och att innebörden i begreppet luthersk tradition då särskilt beaktas.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att:

1. bifalla utskottets förslag punkt 1 och 2 efter votering och rösträkning (ja 176, nej 62, avstår 11)

2. bifalla utskottets förslag punkt 3 efter votering och rösträkning (ja 178, nej 68, avstår 3)

3. bifalla utskottets förslag punkt 6 efter votering och rösträkning. (ja 184, nej 49, avstår 16)

4. bifalla utskottets förslag punkt 7 efter votering och rösträkning (ja 182, nej 39, avstår 28)

5. bifalla utskottets förslag punkt 4-5 samt 8-14.

6. avslå de tre särskilda förslag som framlades.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:06
KsSkr 2009:06 (Eng)

Motioner
Mot 2009:26
Mot 2009:27
Mot 2009:28
Mot 2009:34
Mot 2009:39
Mot 2009:40
Mot 2009:44
Mot 2009:50
Mot 2009:72
Mot 2009:95

Betänkanden
G 2009:02
G 2009:02 (Eng)

Debattinlägg
§ 066

Beslut av ärende
§ 090

Behandling av ärende
§ 066

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:1

Läronämndens yttrande
Ln 2009:12y