Verksamhetsberättelse 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Organisationsutskottets betänkande 2009:8

Redogörelse för ärendet

Svenska kyrkans valprövningsnämnd har överlämnat sin verksamhetsberättelse för år 2008 till Kyrkomötet.

Utskottet

I detta betänkande behandlas Valprövningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2008.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att lägga verksamhetsberättelse år 2008 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd till handlingarna.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.


Bifogat dokument:
Inga ärenden