Omsorg om utsatta kristna minoriteter

Ekumenikutskottets betänkande 2009:7

Redogörelse för ärendet.

I motion 2009:92 av Britta Olinder föreslås att Kyrkomötet ska vädja till Nämnden för internationell mission och diakoni om att överväga förstärkta respektive nya insatser för utsatta kristna minoriteter.

Utskottet

Kyrkomötets primära uppgift är att lämna uppdrag till Kyrkostyrelsen.

Utskottet menar dock att motionen belyser en mycket viktig fråga. Rätten till tanke-, samvets- och religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Utskottet vill att Svenska kyrkan ska arbeta mer aktivt med opinionsbildning kring religionsfrihet. Utskottet vill vidare att Svenska kyrkan tydligare skall lyfta fram kristna minoriteters situation.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:92.

2. med anledning av motion 2009:92 ge  Kyrkostyrelsen i uppdrag att överväga förstärkta respektive nya insatser för hävdandet av religionsfriheten och för utsatta kristna minoriteter.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:92

Betänkanden
Eu 2009:07

Debattinlägg
§ 144

Beslut av ärende
§ 172

Behandling av ärende
§ 144

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:19