Kodsystem som beskriver tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2009:4

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:45 av Karl-Gunnar Svensson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att efter samråd med berörda riksorganisationer för funktionshindrade ta fram ett kodsystem som beskriver kvalitén på tillgängligheten till Svenska kyrkans lokaler.

Utskottet

Utskottet påpekar att ett kodsystem redan tagits fram av den svenska standardiseringsorganisationen SIS och att detta bör användas i större utsträckning än vad som nu är fallet.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:45.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:45

Betänkanden
EE 2009:04

Debattinlägg
§ 134

Beslut av ärende
§ 163

Behandling av ärende
§ 134