Mångfaldsarbete

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:8

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:42 av Sofija Pedersen Videke och Anki Erdmann föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda hur Svenska kyrkan på den nationella nivån bäst kan tillvarata enskildas och församlingars kunskap om mångfaldsarbete så att detta kan komma andra församlingar och stift till del.

Utskottet

Utskottet tycker, i likhet med motionärerna, att det är värdefullt att kunskap delas i Svenska kyrkan. Detta kan ske genom det intranät som nu skapas och där erfarenheter kan delas, och genom att undersöka vilka möjligheter organisationsregistret har för att hålla register över medarbetares språkkunskaper. Utskottet tycker dessa åtgärder räcker och ser inget behov av en utredning.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:42.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:42

Betänkanden
Kl 2009:08

Debattinlägg
§ 124

Beslut av ärende
§ 153

Behandling av ärende
§ 124