Svenska kyrkans närvaro på internet

Kyrkolivsutskottets betänkande 2009:02

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:52 av Per Lindberg föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att projektera för en interaktiv mötesplats på nätet och senast till Kyrkomötet 2011 återkomma med förslag på hur denna ska utformas, organiseras och finansieras.

I motion 2009:57 av Karin Långström Vinge och Vivianne Wetterling föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning med direktivet att ge förslag på hur ett system med ”Jourhavande nätpräst” kan utformas.

I motion 2009:78 av Ann-Sofie Persson och Maria Abrahamson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer alternativt policy för att utveckla, stimulera och öka Svenska kyrkans närvaro online.

Utskottet

I samtliga motioner betonas behovet av att öka Svenska kyrkans närvaro på internet, genom att projektera för en interaktiv mötesplats. Utskottet delar motionärernas uppfattning att Svenska kyrkans närvaro på internet ska utvecklas och samordnas.

Utskottet föreslår därför att Kyrkomötet ger Kyrkostyrelsen i uppdrag att skyndsamt införa en öppen interaktiv mötesplats som Svenska kyrkan erbjuder och tar ansvar för.

Utskottet anser dock inte att systemet med ”Jourhavande nätpräst” behöver utredas, eftersom det redan pågår en utredning om tystnadsplikt som behöver inväntas.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1.  avslå motion 2009:52.

2. med anledning av motion 2009:52 ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att skyndsamt införa en öppen interaktiv mötesplats som Svenska kyrkan erbjuder och tar ansvar för.

3.  avslå motion 2009:57.

4.  bifalla motion 2009:78.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag. Punkt 2 efter votering.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:52
Mot 2009:57
Mot 2009:78

Betänkanden
Kl 2009:02

Debattinlägg
§ 118

Beslut av ärende
§ 147

Behandling av ärende
§ 118

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:15