Öppet nattvardsbord för de odöpta

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:5

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:30 av Johan Åkesson föreslås att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att teologiskt och pastoralt bearbeta frågorna om de odöptas plats vid nattvardsbordet.

Läronämnden

Läronämnden skriver i sitt yttrande att oavsett kyrkotillhörighet ska alla döpta inbjuds till nattvardsbordet. Fokus i det pastorala arbetet bör inriktas på hur människor, som ännu ej är döpta, kan inbjudas och förberedas för att ta emot dopet och därmed även nattvardens gåvor.

Utskottet

Gudstjänstutskottet instämmer i Läronämndens yttrande om det starka sambandet mellan dop och nattvard i Svenska kyrkan. Utskottet menar också, att läget nu kräver en teologisk och pastoral reflektion, som aktualiserar sambandet mellan dop och nattvard och främjar en förståelse för detta samband.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att:

1. avslå motion 2009:30.

2. uppdra åt Kyrkostyrelsen att teologiskt och pastoralt aktualisera det nödvändiga sambandet mellan dop och nattvard.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:
Inga ärenden