Dop i krissituation

Gudstjänstutskottets betänkande 2009:6

Redogörelse för ärendet

I motion 2009:59 av Johan Sobelius föreslås att:

1. Kyrkostyrelsen får i uppdrag att se över, dels inledningstexten till kap. 19 i kyrkoordningen ”Dop”, dels 19 kap. 5 § i kyrkoordningen ”Dop i krissituation” och återkomma till Kyrkomötet 2010 med förslag på nya formuleringar. Formuleringar som explicit ger uttryck för Guds kärlek till alla människor oavsett om de är döpta eller ej.

2. Kyrkostyrelsen får i uppdrag att komplettera inledningstexten till avsnittet ”Dop i krissituation” i Den svenska kyrkohandboken, så att det framgår att dopet är en bekräftelse på Guds kärlek till oss människor.

3. Kyrkomötet beslutar att kyrkohandbokens skrivningar om ”Dop i krissituation” ska överensstämma med kyrkoordningen.

Utskottet

Utskottet för ett ingående samtal om de frågor av själavårdskaraktär, som motionen berör. Särskilt framhålls, att Svenska kyrkan inte har någon lära om vad som händer efter döden med den som inte är döpt. Dopet är instiftat och givet för människors skull, inte för Guds skull.

Utskottet menar, att motionens syfte kan och bör lösas genom kyrkans förkunnelse och själavård.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår Kyrkomötet att avslå motion 2009:59.

Beslut

Kyrkomötet beslutade att bifalla utskottets förslag.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:59

Betänkanden
G 2009:06

Debattinlägg
§ 063

Beslut av ärende
§ 094

Behandling av ärende
§ 063

Läronämndens yttrande
Ln 2009:7y