Motioner till kyrkomötet 2011

Här visas samtliga motioner till årets kyrkomötet.

Om du vill se alla motioner på en gång så gå längst ned på sidan, där finns en pdf-fil med alla motioner i ett samlat dokument.

 

Motion 2011:01
Förmå församlingarna att söka EU-bidrag

Motion 2011:02
Handbok för lekmannaledda gudstjänster

Motion 2011:03
Revisionsplikt för Svenska kyrkans stiftelser

Motion 2011:04
Skyddet för barn och ungdomar i Svenska kyrkans verksamhet

Motion 2011:05
Ansvaret för Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete

Motion 2011:06
Motverka kärnkraft och uranbrytning

Motion 2011:07
Andliga mötesplatser

Motion 2011:08
Modell för att hjälpa prostituerade att komma bort från prostitutionen

Motion 2011:09
Förföljda kristna och gömda flyktingar

Motion 2011:10
Kyrkobyggnader som säljs eller överlåts till annat samfund

Motion 2011:11
PR-satsning för kyrkomötet 2012

Motion 2011:12
Ersättning för kyrkliga handlingar

Motion 2011:13
Förändrad församlings- och stiftsavgift

Motion 2011:14
Utöka Svenska kyrkans verksamhetsstatistik

Motion 2011:15
Gör pastorat och kontrakt till samma enhet och nivå i Svenska kyrkan

Motion 2011:16
Rätt att överklaga beslut om obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst

Motion 2011:17
Ökad tillgänglighet till Den svenska psalmboken

Motion 2011:18
Utökat demokratiskt inflytande för unga i Svenska kyrkan

Motion 2011:19
Svenska kyrkans engagemang i ECPAT

Motion 2011:20
Rätt till försvarsadvokat

Motion 2011:21
Offentlighet och sekretess i Svenska kyrkan

Motion 2011:22
Möjlighet till barntillsyn under kyrkomötet

Motion 2011:23
Om kloster i den evangelisk-lutherska kyrkan

Motion 2011:24
Tillåt medlemsförslag i kyrkofullmäktige

Motion 2011:25
Ägandefrågan för biskopsgårdar

Motion 2011:26
Skolavslutningar i kyrkan

Motion 2011:27
Ersättning för kyrkliga handlingar

Motion 2011:28
Församlingars och kyrkoherdars ansvar för verksamheten vid fristående kyrkliga stiftelser

Motion 2011:29
Förordnande av annan präst att i kyrkoherdens ställe vara kyrkorådsledamot i flerförsamlingspastorat

Motion 2011:30
Energibesparande och miljöförbättrande åtgärder

Motion 2011:31
En gemensam syn på Svenska kyrkans energianvändning

Motion 2011:32
Alla präster ska ha vigselbehörighet

Motion 2011:33
Nationell strategi för ökat ideellt engagemang

Motion 2011:34
Svenska kyrkan som trossamfund

Motion 2011:35
Möjlighet för enskilda präster att avstå vigselförordnande

Motion 2011:36
Friare församlingstillhörighet

Motion 2011:37
Flygplatskyrka på Arlanda och Landvetter

Motion 2001:38
Anslag till pilgrimsverksamheten i Vadstena

Motion 2011:39
Anställningsrutiner för att hindra miljonrullning

Motion 2011:40
Inför konfirmation som villkor för fadderskap

Motion 2011:41
Behövs omvändelse?

Motion 2011:42
Utbildning i församlingsutveckling

Motion 2011:43
Framtida modell för kollektupptagning

Motion 2011:44
Central upphandling av miljöcertifierad el för Svenska kyrkan

Motion 2011:45
Möjlighet till prästvigning för kandidater från väckelserörelser inom Svenska kyrkan

Motion 2011:46
Församlingskyrkan som gudstjänstrum

Motion 2011:47
Bibelns år 2012

Motion 2011:48
En gudstjänst till

Motion 2011:49
Möjlighet för präster och diakoner att förtidsrösta vid val av biskop

Motion 2011:50
Rösträtt för EFS-präster anställda i samarbetskyrkor

Motion 2011:51
En ordinarie präst och diakon i varje domkapitel

Motion 2011:52
Gemensam telefonväxel för hela Svenska kyrkan

Motion 2011:53
Inspiration till religionsdialog

Motion 2011:54
En vigselordning i handboken

Motion 2011:55
Domkapitlens uppgift vid anmälan om brott

Motion 2011:56
Definiera diakonernas ställning och uppgifter

Motion 2011:57
Behåll och utöka Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet

Motion 2011:58
Både präster och diakoner bör ha sin representant i domkapitlet

Motion 2011:59
Andligt ledarskap

Motion 2011:60
Målskrivning för mission

Motion 2011:61
En utjämning ska ske

Motion 2011:62
Nationell finansiering av den internationella verksamheten

Motion 2011:63
Luther i fem år

Motion 2011:64
Stöd till hivsmittade och deras anhöriga

Motion 2011:65
Partiella samfälligheter

Motion 2011:66
Ändring av kyrkoordningens bestämmelse om kyrkoherdens ansvar

Motion 2011:67
Framtidskommission

Motion 2011:68
Säkra kvalitén i kyrkomusikertillsättningar

Motion 2011:69
Förnyade arbetsformer i kyrkomötet

Motion 2011:70
Kyrklig anställds inställning till vigsel mellan personer av samma kön

Motion 2011:72
Möjliggör fler i stället för färre utlandskyrkor

Motion 2011:73
Svenska kyrkan instiftar en teatergrupp

Motion 2011:74
Avbryt samarbetet med Expo

Motion 2011:75
Medvetandegör skillnaden mellan kristendom och islam

Motion 2011:76
Vetenskap och tro

Motion 2011:77
Kyrkan bör samarbeta med kvinnojourer

Motion 2011:78
Svenska kyrkan och Ship to Gaza

Motion 2011:79
Ge bönen ett nytt ansikte för ökad trosgemenskap

Motion 2011:80
Möjlighet att välja präst vid kyrkliga handlingar

Motion 2011:81
Om medeltidskyrkor som världsarv

Motion 2011:82
Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

Motion 2011:83
Friare församlingstillhörighet

Motion 2011:84
Översyn av bestämmelserna för ersättning för kyrkliga handlingar

Motion 2011:85
Meänkieli – ett levande språk i en flerspråkig kyrka

Motion 2011:86
Svenska kyrkan och den lutherska reformationen

Motion 2011:87
Svenska kyrkan och internet

Motion 2011:88
Finansiering av Svenska kyrkan i utlandet

Motion 2011:89
Ersättning för kyrkliga handlingar

Motion 2011:90
Volontär, frivillig, ideell – en kallelse för tjänst i kyrkan

Motion 2011:91
Andliga mödrar och fäder – ett skriftligt dokument med genusmedvetenhet

Motion 2011:92
Undervisning för barn upp till arton år

Motion 2011:93
Den svenska psalmbokens användande

Motion 2011:94
Styra och leda

Motion 2011:95
Rätt till offentlig försvarare vid befogenhetsprövning

Motion 2011:96
Kyrkans tvåtusenårsjubileum 2033 - 22 års förberedelsetid

Motion 2011:97
Behörighet att ansvara för församlingens konfirmandarbete

Motion 2011:98
Pastoraten ska kallas kyrkosamfällighet

Motion 2011:71
Ta bort de ”vita kuverten” för alla kyrkoanställda

 

Filer för nedladdning
Skapad: 2011-09-23 15:25:00