Arbetsplan 2011

Preliminär plan för ärendebehandling vid 2011 års kyrkomöte

Preliminära ärenden till föredragningslistan tisdag den 25 oktober 2011


Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 tisdag den 25 oktober 2011, dvs. samma dag.


Budgetutskottets betänkanden:
B 2011:1 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2012-2014
B 2011:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2010


Ekonomi- och egendomsutskottets betänkanden:
EE 2011:1 Revision och granskning av Svenska kyrkans verksamhet m.m.
EE 2011:2 Ersättning för kyrkliga handlingar
EE 2011:3 Förändrad församlings- och stiftsavgift
EE 2011:4 Ägandefrågan för biskopsgårdar
EE 2011:5 Energianvändning
EE 2011:6 Framtida modell för kollektupptagning
EE 2011:7 Gemensam telefonväxel för hela Svenska kyrkan
EE 2011:8 Förmå församlingarna att söka EU-bidrag


Ekumenikutskottets betänkanden:
Eu 2011:2 Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld 2001 – 2010
Eu 2011:3 Om kloster i den evangelisk-lutherska kyrkan
Eu 2011:4 Förföljda kristna och gömda flyktingar


Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på onsdagen efter besluten i de ärenden som behandlats under tisdagen samt efter debatt med anledning av Eu 2011:1. Beslut om betänkande B 2011:1 fattas först på fredag eftermiddag.


Preliminära ärenden till föredragningslistan onsdag den 26 oktober 2011


Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 tisdag den 25 oktober 2011.

Ekumenikutskottets betänkanden:
Eu 2011:1 Svenska kyrkan i utlandet – struktur och delaktighet


Kyrkolivsutskottets betänkanden:
Kl 2011:1 Bibelns år 2012
Kl 2011:2 Kyrkans tvåtusenårsjubileum 2033
Kl 2011:3 Teatergrupp
Kl 2011:4 Kärnkraft och uranbrytning
Kl 2011:5 Utbildning i församlingsutveckling
Kl 2011:6 Undervisning för barn upp till arton år
Kl 2011:7 Kristendom, islam och religionsdialog
Kl 2011:8 Firande av reformationen
Kl 2011:9 Skolavslutningar i kyrkan
Kl 2011:10 Svenska kyrkan och internet
Kl 2011:11 Andliga mötesplatser
Kl 2011:12 Insatser mot prostitution och våld mot kvinnor
Kl 2011:13 Vetenskap och tro
Kl 2011:14 Framtidskommission
Kl 2011:15 Anslag till pilgrimsverksamheten i Vadstena
Kl 2011:16 Samarbete med Expo
Kl 2011:17 Svenska kyrkans verksamhetsstatistik
Kl 2011:18 Nationell strategi för ökat ideellt engagemang
Kl 2011:19 Meänkieli – ett levande språk i en flerspråkig kyrka
Kl 2011:20 Stöd till hivsmittade och deras anhöriga
Kl 2011:21 Svenska kyrkans engagemang i ECPAT


Gudstjänstutskottets betänkanden:
G 2011:1 Kyrkoordningen och försöksverksamhet avseende kyrkohandboken
G 2011:2 Handbok för lekmannaledda gudstjänster
G 2011:3 Kyrkobyggnader som säljs eller överlåts till annat samfund
G 2011:4 Den svenska psalmboken
G 2011:5 Inför konfirmation som villkor för fadderskap
G 2011:6 Omvändelse
G 2011:7 Församlingskyrkan som gudstjänstrum
G 2011:8 En gudstjänst till
G 2011:9 En vigselordning i handboken
G 2011:10 Ge bönen ett nytt ansikte för ökad trosgemenskap
G 2011:11 Behörighet att ansvara för församlingens konfirmandarbete


Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på torsdagen efter besluten i de ärenden som behandlats under onsdagen.

Preliminära ärenden till föredragningslistan torsdag den 27 oktober 2011


Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 onsdag den 26 oktober 2011.


Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkanden:
TU 2011:1 Tystnadsplikt m.m.
TU 2011:2 Skydd för barn och ungdomar i kyrkans verksamhet
TU 2011:3 Rätt att överklaga beslut om obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst
TU 2011:4 Rätt till juridiskt biträde
TU 2011:5 Offentlighet och sekretess i Svenska kyrkan
TU 2011:6 Förordnande som vigselförrättare m.m.
TU 2011:7 Anställningsrutiner
TU 2011:8 Möjlighet till prästvigning för kandidater från väckelserörelser inom
  Svenska kyrkan
TU 2011:9 Domkapitlens uppgift vid anmälan om brott
TU 2011:10 Diakonernas ställning och uppgifter
TU 2011:11 Andligt ledarskap
TU 2011:12 Tillsättning av kyrkomusiker
TU 2011:13 Svenska kyrkan och Ship to Gaza
TU 2011:14 Församlingsinstruktionen
TU 2011:15 Verktyg för tillsyn
TU 2011:16 Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2011:17  Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar


Organisationsutskottets betänkanden:
O 2011:1  Vissa ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om   direkta val 
O 2011:2 Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
O 2011:3 Stiftens kompetens
O 2011:4 Strukturfrågor och indelning
O 2011:5 Medlemsförslag
O 2011:6 Ansvar för fristående kyrkliga stiftelser
O 2011:7 Förordnande av präst att i kyrkoherdens ställe vara kyrkorådsledamot
O 2011:8 Församlingstillhörighet
O 2011:9 Flygplatskyrkorna på Landvetter och Arlanda
O 2011:10 Biskopsval m.m.
O 2011:11 Präst och diakon i domkapitlet
O 2011:12 Kyrkoherdens ansvar
O 2011:13 Demokratiskt inflytande för unga


Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på fredagen efter besluten i de ärenden som behandlats under torsdagen.


Preliminära ärenden till föredragningslistan fredag den 28 oktober 2011

Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 torsdag den 27 oktober 2011.


Kyrkorättsutskottets betänkanden:
Kr 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen och Arbetsordning för kyrkomötet
Kr 2011:2 Kyrkomötets arbetssätt
Kr 2011:3 Svenska kyrkan som trossamfund
Kr 2011:4 Medeltidskyrkor som världsarv
Kr 2011:5 Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

Detta är en preliminär plan för ärendebehandlingen som dels är beroende av hur långa diskussioner det blir på varje ärende och dels av hur många frågor som lämnas in till frågedebatten.