Skrivelser från kyrkomötet 2011

KmSkr 2011:01
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2010

KmSkr 2011:02
Revision och granskning av Svenska kyrkans verksamhet m.m.

KmSkr 2011:03
Ersättning för kyrkliga handlingar

KmSkr 2011:04
Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld 2001-2010

KmSkr 2011:05
Undervisning för barn upp till arton år

KmSkr 2011:06
Firande av reformationen

KmSkr 2011:07
Skolavslutningar i kyrkan

KmSkr 2011:08
Nationell strategi för ökat ideellt engagemang

KmSkr 2011:09
Kyrkoordningen och försöksverksamhet avseende kyrkohandboken

KmSkr 2011:10
Den svenska psalmboken

KmSkr 2011:11
Tystnadsplikt m.m.

KmSkr 2011:12
Skydd för barn och ungdomar i kyrkans verksamhet

KmSkr 2011:13
Förordnande som vigselförrättare m.m.

KmSkr 2011:14
Diakonernas ställning och uppgifter

KmSkr 2011:15
Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

KmSkr 2011:16
Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

KmSkr 2011:17
Vissa ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om direkta val

KmSkr 2011:18
Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

KmSkr 2011:19
Ansvar för fristående kyrkliga stiftelser

KmSkr 2011:20
Svenska kyrkan i utlandet – struktur och delaktighet

KmSkr 2011:21
Präst och diakon i domkapitlet

KmSkr 2011:22
Ändringar i kyrkoordningen och Arbetsordning för kyrkomötet

KmSkr 2011:23
Kyrkomötets arbetssätt

KmSkr 2011:24
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2012-2014

KmSkr 2011:25
Kyrkorättsutskottets betänkande 2010:1 Ändringar i kyrkoordningen

KmSkr 2011:26
Utbildning i församlingsutveckling

KmSkr 2011:27
Svenska kyrkans verksamhetsstatistik

KmSkr 2011:28
Offentlighet och sekretess i Svenska kyrkan