Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkomötets utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkomötet. Utskotten kan också yttra sig i ärenden som kyrkomötet behandlar. Det finns totalt åtta utskott som presenteras här. Varje utskott har 15 ledamöter och lika många ersättare.

Gudstjänstutskottet

Gudstjänstutskottet (G) bereder ärenden om Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar (avdelning 5 i kyrkoordningen).

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (O) bereder ärenden om den kyrkliga organisationen avseende församlingarna, stiften och den nationella nivån, om församlingstillhörighet och indelning och om val (kyrkoordningens 2, 3, 4, 8 och 9 avdelningar).
       Organisationsutskottet bereder också ärenden om lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), lagstiftningsfrågor om Svenska kyrkan som registrerat trossamfund, begravningsverksamheten samt kyrkomötets arbetsordning och instruktionen för kyrkostyrelsen.
       Härutöver bereder Organisationsutskottet också av Svenska kyrkans valprövningsnämnd och Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån till kyrkomötet överlämnade verksamhetsberättelser. 

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Tillsyns- och uppdragsutskottet (TU) bereder ärenden om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, om kyrkotillhörighet, kyrkliga uppdrag, handlingar och register samt om tillsyn och överklagande (avdelningarna 1, 6, 7, 12 och 13 i kyrkoordningen). Det bereder också verksamhetsberättelser från ansvarsnämnden och överklagandenämnden.

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (E) bereder ärenden om Svenska kyrkans ekonomi och egendom (kyrkoordningens 10 och 11 avdelningar) frånsett ärenden om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen som enligt 13 § bereds av Förvaltarskapsutskottet. Ekonomiutskottet bereder också ärenden om prästlönetillgångarnas förvaltning ur ett ekonomiskt perspektiv, ärenden om verksamhetsinriktning och budget för den nationella nivån, ärenden om kyrkostyrelsens redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden samt ärenden om kyrkostyrelsens årsredovisning. Ekonomiutskottet yttrar sig över vissa förslag enligt 4 kap. 20 §.

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Ekumenikutskottet

Ekumenikutskottet (Eu) bereder ärenden om mellankyrkliga och ekumeniska frågor, om Svenska kyrkans arbete bland svenskar i andra länder samt internationell mission och diakoni.

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Kyrkolivsutskottet

Kyrkolivsutskottet (Kl) bereder ärenden om kyrkolivets utveckling, ärenden om jämställdhet och mångfald samt ärenden om tillgänglighet. 

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Samhälls- och kulturutskottet

Samhälls- och kulturutskottet (SK) bereder ärenden om Svenska kyrkans roll i samhället och socialetiska frågor. Samhälls- och kulturutskottet bereder också ärenden om Svenska kyrkans kulturarbete samt kyrklig kommunikation och Svenska kyrkans förhållande till massmedia. 

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare

Förvaltarskapsutskottet

Förvaltarskapsutskottet (F) bereder ärenden om förvaltning av Svenska kyrkans byggnader, mark och skog ur ett hållbarhetsperspektiv. Utskottet bereder också frågor om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen. Förvaltarskapsutskottet bereder även ärenden som på ett övergripande plan berör mänsklighetens samspel med naturen, fattigdoms- och fredsfrågor samt andra perspektiv på hållbar utveckling. 

Ledamöter - väljs oktober 2018

Ersättare