Betänkanden 2011

Kyrkomötets första session resulterade i 81 st utskottsbetänkanden. Dessa fördelade sig på följande utskott:

Budgetutskottets betänkande - B 2011:1–2
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande - EE 2011:1–8
Ekumenikutskottets betänkande - EU 2011:1–4
Gudstjänstutskottets betänkande - G 2011:1–11
Kyrkolivsutskottets betänkande - KL 2011:1–21
Kyrkorättsutskottets betänkande - KR 2011:1–5
Organisationsutskottets betänkande - O 2011:1–13
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkade - TU 2011:1–17

Klicka på respektive länk för att läsa ett betänkande och de skrivelser och motioner som är kopplade till det.

 

B 2011_01
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2012–2014

B 2011_02
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2010

EE 2011_01
Revision och granskning av Svenska kyrkans verksamhet m.m.

EE 2011_02
Ersättning för kyrkliga handlingar

EE 2011_03
Förändrad församlings- och stiftsavgift

EE 2011_04
Ägandefrågan för biskopsgårdar

EE 2011_05
Energianvändning

EE 2011_06
Framtida modell för kollektupptagning

EE 2011_07
Gemensam telefonväxel för hela Svenska kyrkan

EE 2011_08
Förmå församlingarna att söka EU-bidrag

Eu 2011_01
Svenska kyrkan i utlandet – struktur och delaktighet

Eu 2011_01 Tillägg Mats Hagelin
Tilläggsyrkande Svenska kyrkan i utlandet

Eu 2011_02
Svenska kyrkans insatser under Årtiondet för att övervinna våld 2001–2010

Eu 2011_03
Om kloster i den evangelisk-lutherska kyrkan

Eu 2011_04
Förföljda kristna och gömda flyktingar

G 2011_01
Kyrkoordningen och försöksverksamhet avseende kyrkohandboken

G 2011_02
Handbok för lekmannaledda gudstjänster

G 2011_03
Kyrkobyggnader som säljs eller överlåts till annat samfund

G 2011_04
Den svenska psalmboken

G 2011_05
Inför konfirmation som villkor för fadderskap

G 2011_06
Omvändelse

G 2011_07
Församlingskyrkan som gudstjänstrum

G 2011_08
En gudstjänst till

G 2011_09
En vigselordning i handboken

G 2011_10
Ge bönen ett nytt ansikte för ökad trosgemenskap

G 2011_11
Behörighet att ansvara för församlingens konfirmandarbete

Kl 2011_01
Bibelns år 2012

Kl 2011_02
Kyrkans tvåtusenårsjubileum 2033

Kl 2011_03
Teatergrupp

Kl 2011_04
Kärnkraft och uranbrytning

Kl 2011_05
Utbildning i församlingsutveckling

Kl 2011_06
Undervisning för barn upp till arton år

Kl 2011_07
Kristendom, islam och religionsdialog

Kl 2011_08
Firande av reformationen

Kl 2011_09
Skolavslutningar i kyrkan

Kl 2011_10
Svenska kyrkan och internet

Kl 2011_11
Andliga mötesplatser

Kl 2011_12
Insatser mot prostitution och våld mot kvinnor

Kl 2011_13
Vetenskap och tro

Kl 2011_14
Framtidskommission

Kl 2011_15
Anslag till pilgrimsverksamheten i Vadstena

Kl 2011_16
Samarbete med Expo

Kl 2011_17
Svenska kyrkans verksamhetsstatistik

Kl 2011_18
Nationell strategi för ökat ideellt engagemang

Kl 2011_19
Meänkieli – ett levande språk i en flerspråkig kyrka

Kl 2011_20
Stöd till hivsmittade och deras anhöriga

Kl 2011_21
Svenska kyrkans engagemang i ECPAT

Kr 2011_01
Ändringar i kyrkoordningen och Arbetsordning för kyrkomötet

Kr 2011_02
Kyrkomötets arbetssätt

Kr 2011_03
Svenska kyrkan som trossamfund

Kr 2011_04
Medeltidskyrkor som världsarv

Kr 2011_05
Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

O 2011_01
Vissa ändringar i kyrkoordningens bestämmelser om direkta val

O 2011_02
Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

O 2011_03
Stiftens kompetens

O 2011_04
Strukturfrågor och indelning

O 2011_05
Medlemsförslag

O 2011_06
Ansvar för fristående kyrkliga stiftelser

O 2011_07
Förordnande av präst att i kyrkoherdens ställe vara kyrkorådsledamot

O 2011_08
Friare församlingstillhörighet

O 2011_09
Flygplatskyrkorna på Arlanda och Landvetter

O 2011_10
Biskopsval m.m.

O 2011_11
Präst och diakon i domkapitlet

O 2011_12
Kyrkoherdens ansvar

O 2011_13
Demokratiskt inflytande för unga

TU 2011_01
Tystnadsplikt m.m.

TU 2011_02
Skydd för barn och ungdomar i kyrkans verksamhet

TU 2011_03
Rätt att överklaga beslut om obehörighet att utöva kyrkans vigningstjänst

TU 2011_04
Rätt till juridiskt biträde

TU 2011_05
Offentlighet och sekretess i Svenska kyrkan

TU 2011_06
Förordnande som vigselförrättare m.m.

TU 2011_07
Anställningsrutiner

TU 2011_08
Möjlighet till prästvigning för kandidater från väckelserörelser inom Svenska kyrkan

TU 2011_09
Domkapitlens uppgift vid anmälan om brott

TU 2011_10
Diakonernas ställning och uppgifter

TU 2011_11
Andligt ledarskap

TU 2011_12
Tillsättning av kyrkomusiker

TU 2011_13
Svenska kyrkan och Ship to Gaza

TU 2011_14
Församlingsinstruktionen

TU 2011_15
Verktyg för tillsyn

TU 2011_16
Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

TU 2011_17
Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar