Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkomötet beslutar om hela Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är, med sina 6,1 miljoner medlemmar, Sveriges största medlemsorganisation. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna.

Introduktion till kyrkomötet

Hur funkar kyrkomötet egentligen? En sak är säker, det är mycket som är särskilt. Det finns särskild arbetsordning, särskilt yttrande, särskild mening och särskilda beslutsordningar. Men vad är ett utskottsinitiativ och vad innebär ett instämmande? Och vad gör Kyrkorättsnämnden?

Svaren finns i Kyrkomötet 2018-2021 – En vägledning, som ger en övergripande introduktion till ramar, regler och rutiner för arbetet i kyrkomötet.

Kyrkomötet 2018-2021 - En vägledning

Vanliga frågor och svar om kyrkomötet

När samlas kyrkomötet?
Kyrkomötet sammanträder i Uppsala under två sessioner på hösten. Enligt den nu gällande ordningen hålls session 1 vecka 40 (början av oktober) och session 2 vecka 47 (slutet av november).

Vad beslutar kyrkomötet om?
Kyrkomötet beslutar i frågor som handlar om kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken. Andra exempel är den kyrkliga organisationen, tillhörigheten till Svenska kykran och kyrkans vigningstjänst. Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Vad är kyrkomötets ansvar?
Kyrkomötet ansvarar alltid inför Svenska kyrkans medlemmar. Kyrkomötet väljer ledamöterna till kyrkostyrelsen, som är Svenska kyrkans styrelse och har huvudansvar för Svenska kyrkans verksamhet mellan kyrkomötena. Kyrkomötet fastställer också budgeten för Svenska kyrkan på nationell nivå.

Hur beslutar kyrkomötet?
De frågor som tas upp till behandling i kyrkomötet kommer i form av skrivelser från kyrkostyrelsen eller kyrkomötets presidium, eller i form av motioner från kyrkomötets ledamöter eller biskoparna.

Hur arbetar kyrkomötets utskott?
En skrivelse eller motion bereds i något av kyrkomötets utskott (under session 1) innan den tas upp till debatt och omröstning i kyrkomötet som helhet, i så kallat plenum (session 2). Ett utskott kan också ta ett eget initiativ till ett ärende.

Kan vem som helst följa kyrkomötets arbete?
Ja, förhandlingarna i plenum (hela kyrkomötet) är öppna för allmänheten och går att följa både på plats och på webben. Utskottens arbete sker innanför stängda dörrar.

Vem kan väljas till kyrkomötet?
Ledamöterna till kyrkomötet väljs vart fjärde år genom direkta val där alla som tillhör Svenska kyrkan och fyllt 16 år får delta. För att kunna bli vald måste man vara 18 år, döpt och tillhöra Svenska kyrkan. Valkretsarna består av de 13 stiften.

Hur lång är kyrkomötets mandatperiod?
 
Mandatperioden för kyrkomötet är fyraårig. Kyrkomötet för mandatperioden 2018-2021 valdes i kyrkovalet i september 2017.

Hur många nomineringsgrupper finns i kyrkomötet?
Under den nuvarande mandatperioden 2018-2021 finns 11 nomineringsgrupper i kyrkomötet. Dessa nomineringsgrupper är kyrkans motsvarighet till partier.

Finns det något som motsvarar småpartispärr i kyrkomötet?
Nej.

Är biskoparna ledamöter i kyrkomötet?
Biskoparna är inte ledamöter i kyrkomötet. Däremot har de skyldighet att närvara vid kyrkomötet. De har motionsrätt och yttranderätt och deltar i överläggningar, men de saknar rösträtt.