KYRKOMÖTESMOTIONER 1996

Ordna efter motionsnummer, stift .

Motioner ordnade i motionsnummer. Efter motionsnummer anges motionärens namn, stiftstillhörighet samt motionens ledord.
Gå till Ombudsmötesmotioner

KMot 1996:1 av Per-Olof Fristorp, Växjö, om pastoratsprästernas ställning
KMot 1996:2 av Åke Blomqvist m.fl., Stockholm, om rätt att välja församlingstillhörighet
KMot 1996:3 av Christina Åkerlund och Eskil Jinnegård, Härnösand, om firandet av högmässogudstjänst/högmässa
KMot 1996:4 av Birger Hassel, Göteborg, om innebörden och omfattningen av kyrkoherdens ämbetsuppdrag
KMot 1996:5 av Börje Finnstedt, Växjö, om stiften som arbetsgivare för prästerna
KMot 1996:6 av Åke Blomqvist och Magnus Liedholm, Stockholm, om totala kyrkliga samfälligheter i framtidens kyrka
KMot 1996:7 av Gösta Äng, Uppsala, om förenkling inom Svenska kyrkans organisation
KMot 1996:8 av Bengt Nilsson, Linköping, om tillsättningen av kyrkoherdetjänster
KMot 1996:9 av biskop Martin Lind m.fl., Linköping, om fortsatt arbete med innehållsbestämningen av "evangeliskt-lutherskt trossamfund"
KMot 1996:10 av Herbert Sjödin och Stig-Göran Fransson, Härnösand/ Växjö, om ersättningen för underhållet av de kyrkliga kulturvärdena
KMot 1996:11 av Birger Palo, Luleå, om Svenska kyrkans strategi för framtida ställning som en öppen folkkyrka
KMot 1996:12 av Birger Palo, Luleå, om möjlighet till alternativ vid dop
KMot 1996:13 av Karl-Johan Nilsson, Stockholm, om lämpligt antal huvudgudstjänster med nattvard
KMot 1996:14 av G. Olof Kjellström m.fl., Göteborg, om decentralisering av kyrkomötets sammanträden till våra stiftsstäder
KMot 1996:15 av Åke Blomqvist och Ann Berg, Stockholm, om fördelningen av stifts- och strukturbidrag
KMot 1996:16 av Karl-Johan Nilsson, Stockholm, om församlingsbegreppet
KMot 1996:17 av Sten Lundgren, Uppsala, om församlingens ansvarstagande för gudstjänsten
KMot 1996:18 av Juhani Rantanen, Skara, om flerårsbudget för rikskyrkan
KMot 1996:19 av Evy Jonsson, Luleå, om ideologiska placeringar av kyrkans kapital
KMot 1996:20 av Lars Rydje, Luleå, om statsbidragen till trossamfund
KMot 1996:21 av Hans-Olof Andrén, Göteborg, om valbarhet till kyrkliga förtroendeuppdrag
KMot 1996:22 av Juhani Rantanen och Ulla Fransson, Skara, om lagreglering av kyrkans minoritetsspråk
KMot 1996:23 av Dag Sandahl, Växjö, om villkoren för vigning till och utövande av det kyrkliga ämbetet
KMot 1996:24 av Dag Sandahl, Växjö, om obehörighet att utöva det kyrkliga ämbetet
KMot 1996:25 av Dag Sandahl, Växjö, om framtagande av allsidigt samtalsunderlag om ämbetskonflikten
KMot 1996:26 av Dag Sandahl, Växjö, om principer för organiserad delning i Svenska kyrkan
KMot 1996:27 av Dag Sandahl, Växjö, om alternativa former för prästvigningar
KMot 1996:28 av Martin Wihlborg, Göteborg, om nyöversättning av trosbekännelserna
KMot 1996:29 av Ingmar Ullén, Västerås, om kyrkans språkliga och etniska minoriteter
KMot 1996:30 av Ann Larsson, Stockholm, om bestämmelser om de kyrkligt förtroendevaldas skyldigheter
KMot 1996:31 av Juhani Rantanen, Skara, om diakonins ställning i framtidens Svenska kyrka
KMot 1996:32 av Ulrika Hörberg Stake, Karlstad, om församlingarnas status i framtidens kyrka och samhälle
KMot 1996:33 av Ulrika Hörberg Stake, Karlstad, om regeringsformens bestämmelser om normgivning angående trossamfund
KMot 1996:34 av Ulrika Hörberg Stake, Karlstad, om fortsatt lagstiftning om kyrkliga val, m.m.
KMot 1996:35 av Ingrid Johansson Fjelkman, Strängnäs, om antagande av de nya ekumeniska översättningarna av trosbekännelserna och Herrens bön.
KMot 1996:36 av Ingrid Johansson Fjelkman, Strängnäs, om församlingsstrukturen i det kyrkliga utredningsarbetet
KMot 1996:37 av Lars Ekblad, Strängnäs, om utvärdering och revision av Kyrkohandboken 1986
KMot 1996:38 av Rolf Forslin, Uppsala, om ungdoms "myndighetsålder" för beslut om religiös tillhörighet
KMot 1996:39 av Vivianne Wetterling, Göteborg, om ett tillägg i Kyrkohandboken vid begravningsgudstjänst
KMot 1996:40 av Reidar Gustafsson m.fl., Luleå, om förankring av utredningsarbetet i stat-kyrkafrågan på lokalt plan
KMot 1996:41 av Carl-Henric Grenholm, Uppsala, om söndagens huvudgudstjänst
KMot 1996:42 av Per-Åke Axelsson, Uppsala, om inrättande av "allmänhetens frågestund"i framtida kyrkomöten
KMot 1996:43 av Bengt Englund och Ingemar Öberg, Göteborg/ Skara, om provtjänstgöring för präster
KMot 1996:44 av Bengt Englund, Göteborg, om hyreskostnaderna för prästbostäder
KMot 1996:45 av Karl-Johan Nilsson m.fl., Stockholm, om ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan
KMot 1996:46 av Åke Blomqvist, Stockholm, om studiematerial kring deklaration om rättfärdiggörelseläran
KMot 1996:47 av Sune Holgersson, Stockholm, om konsekvent användning av begreppet kyrkotillhörig
KMot 1996:48 av Gunnar Blomgren, Skara, med anledning av Centralstyrelsens skrivelse 1996:5
KMot 1996:49 av Pekka Heikkinen och Martin Wihlborg, Göteborg, med anledning av Centralstyrelsens skrivelse 1996:5
KMot 1996:50 av Jan-Hans Sjöberg, Stockholm, med anledning av regeringens skrivelse Reg.Skr 1996:2
KMot 1996:51 av Elisabeth Engberg och Nils-Ola Andersson, Luleå, med anledning av regeringens skrivelse Reg.Skr 1996:2
KMot 1996:52 av Karl-Johan Tyrberg och Bengt Risberg, Härnösand, med anledning av regeringens skrivelse Reg.Skr 1996:2

[ Huvudsidan ][ Innehållsförteckning ]