Motioner till kyrkomötet

Här visas samtliga motioner till årets kyrkomöte.

Motion 2010:01
Handbok för äldreverksamhet

Motion 2010:02
Placering av kyrkans tillgångar

Motion 2010:03
Musikundervisning anordnad av kyrkan

Motion 2010:04
Utveckla verksamhetsregistret

Motion 2010:05
Förändrad revision

Motion 2010:06
Bevara Svenska kyrkans stifts- och kursgårdar

Motion 2010:07
Stöd till förföljda kristna

Motion 2010:08
Lika grundstöd till nomineringsgrupperna

Motion 2010:09
Glutenfritt nattvardsbröd

Motion 2010:10
Rösternas lika värde i kyrkoval

Motion 2010:11
Kyrkoherdes rösträtt i valärenden inom direktvalt kyrkoråd

Motion 2010:12
Barnbibel för gudstjänstbruk

Motion 2010:13
Riv upp vigselbeslutet

Motion 2010:14
Återevangelisering av Sverige

Motion 2010:15
Revidera kollektändamålen

Motion 2010:16
Ekumenisk omorientering

Motion 2010:17
Clearing med Den danske folkekirke

Motion 2010:18
Om det kristna trosinnehållet på Svenska kyrkans hemsidor

Motion 2010:19
Utöka församlingskriterierna

Motion 2010:20
Redovisa underhållsskulderna i balansräkningarna

Motion 2010:21
Det klingande kulturarvet - vem tar ansvaret för det?

Motion 2010:22
Om att införa personval i de lokala kyrkovalen

Motion 2010:23
Mötestider och flygresor

Motion 2010:24
Språk i samband med utbildning till präst och diakon

Motion 2010:25
Nominering av kandidater till biskopsval

Motion 2010:26
Pilgrimsverksamheten i Svenska kyrkan på den nationella nivån

Motion 2010:27
Dags att revidera och utöka Den svenska psalmboken

Motion 2010:28
Icke arvoderad prästtjänst

Mot 2010:29
Barnkonventionen och kyrkoordningen

Motion 2010:30
Öppet nattvardsbord

Motion 2010:31
Enklare valsystem

Mot 2010:32
Kyrkliga utbildningar

Motion 2010:33
Diakoner i utlandstjänst

Motion 2010:34
Utlandskyrkans representation i Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet

Motion 2010:35
Tillgång till släktutredning för huvudman i begravningsverksamheten

Motion 2010:36
Valbarhetshinder i kyrkofullmäktige

Motion 2010:37
Stöd till församlingars och stifts internationella engagemang

Mot 2010:38
Fri församlingstillhörighet med bibehållen mantalsskrivningsort

Motion 2010:39
Nolltolerans mot svordomar och könsord

Motion 2010:40
Bekännelseskrifterna och ekumeniska överenskommelser

Motion 2010:41
Hur ska Svenska kyrkans verksamhet finansieras?

Motion 2010:42
Lokalisering av kyrkliga utbildningar

Motion 2010:43
Valbarhet för anställda

Motion 2010:44
Utbildning i hbt-frågor

Motion 2010:45
Modernisering av ersättningsstadgan

Motion 2010:46
Utvärdering av konfirmandarbetet

Motion 2010:47
Undertecknande av motion till Kyrkomötet

Motion 2010:48
När infaller första måndagen i advent?

Motion 2010:49
Lyxfällan i kyrklig tappning

Motion 2010:50
Nytt valsystem vid biskopsval

Motion 2010:51
Ändringar i kyrkoordningen avseende allhelgonahelgen

Motion 2010:52
Prästutbildning vid Johannelunds teologiska högskola

Motion 2010:53
Tillåt medlemmar att friare få välja församlingstillhörighet

Mot 2010:54
Större rättssäkerhet vid församlingssammanläggningar

Motion 2010:55
Förkortad arbetstid för alla inom kyrkan

Motion 2010:56
Vägskyltar vid stiftsgränserna

Motion 2010:57
Begravningsgudstjänster på lördagar och helgdagar

Motion 2010:58
Ge kyrkans böcker kyrklig copyright!

Motion 2010:59
Öppethållande i vallokal under tid för huvudgudstjänst

Motion 2010:60
Kvalitativa mätmetoder i församlingsarbetet

Mot 2010:61
Möjlighet till begravning i Svenska kyrkan för den som utträtt ur Svenska kyrkan

Motion 2010:62
Sekulariseringsprocessen

Motion 2010:63
Dags för mission i Sverige

Motion 2010:64
Öka kunskapen om kristen tro

Motion 2010:65
Ny psalmbok

Motion 2010:66
Förenkling av nuvarande valsystem

Motion 2010:67
Reglering av prästlönefonderna

Motion 2010:68
Fler präster som satsar på pedagogik och undervisning

Motion 2010:69
Svenska kyrkans arbete med samhällsaktörer och i arbetslivet

Motion 2010:70
Kyrkoherdars valbarhet till kyrkoråd

Motion 2010:71
Bröd och vin vid nattvard

Motion 2010:72
Vår Herres Jesus Kristi lidandes historia i sex akter

Motion 2010:73
Prost honoris causa och biskop honoris causa

Motion 2010:74
Klarläggande om den principiella ordning som ska gälla när en biskop vid en konflikt lämnar sin tjänst

Motion 2010:75
Synliggör missbruket i landet

Motion 2010:76
En återgång mellan kyrka och stat

Motion 2010:77
Ökat stöldskydd i kyrkorna

Motion 2010:78
Utredning om Lilla boken om kristen tro

Motion 2010:79
Beredskap mot sekter

 

Antalet motioner

Skapad: 2010-08-19 14:26:00
Totalt har det inkommit 79 motioner till årets kyrkomöte.