Betänkanden 2010

Kyrkomötets första session resulterade i 69 st utskottsbetänkanden. Dessa fördelade sig på följande utskott:

Budgetutskottets betänkande - B 2010:1–2
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande - EE 2010:1–10
Ekumenikutskottets betänkande - EU 2010:1–5
Gudstjänstutskottets betänkande - G 2010:1–10
Kyrkolivsutskottets betänkande - KL 2010:1–19
Kyrkorättsutskottets betänkande - KR 2010:1–7
Organisationsutskottets betänkande - O 2010:1–8
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkade - TU 2010:1–8

Klicka på respektive länk för att läsa ett betänkande och de skrivelser och motioner som är kopplade till det.

B 2010:1
Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2010-2013

B 2010:2
Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå

EE 2010:01
Kyrkans tillgångar och reglering av prästlönetillgångarna

EE 2010:02
Förändrad revision

EE 2010:03
Bevara Svenska kyrkans stiftsgårdar

EE 2010:04
Revidera kollektändamålen

EE 2010:05
Redovisning av underhållsskulder i balansräkningarna

EE 2010:06
Hur ska Svenska kyrkans verksamhet finansieras?

EE 2010:07
Möjlighet till begravning för den som utträtt ur Svenska kyrkan

EE 2010:08
Ökat stöldskydd i kyrkorna

EE 2010:09
Ersättning för kyrkliga handlingar

EE 2010:10
Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

EU 2010:01
Stöd till förföljda kristna

EU 2010:02
Ekumenisk omorientering

EU 2010:03
Utlandskyrkans representation i Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet

EU 2010:04
Kyrkan och politiken

EU 2010:05
Stöd till församlingars och stifts internationella engagemang

G 2010:01
Apostlagärningarna på teckenspråk

G 2010:02
Nattvardens bröd och vin

G 2010:03
Barnbibel för gudstjänstbruk

G 2010:04
Riv upp vigselbeslutet

G 2010:05
Psalmboken

G 2010:06
Öppet nattvardsbord

G 2010:07
Kyrkoåret

G 2010:08
Vår Herre Jesu Kristi lidandets historia i sex akter

G 2010:09
Begravning

G 2010:10
Kyrklig copyright

KL 2010:01
Kyrkliga utbildningar

KL 2010:02
Utbildning i hbt-frågor

KL 2010:03
Musikundervisning anordnad av Svenska kyrkan

KL 2010:04
Det klingande kulturarvet - vem tar ansvar för det?

KL 2010:05
Utvärdering av konfirmandarbetet

KL 2010:06
Kvalitativa mätmetoder i församlingsarbetet

KL 2010:07
Utredning om Lilla boken om kristen tro

KL 2010:08
Svenska kyrkans arbete med samhällsaktörer och i arbetslivet

KL 2010:09
Sekulariseringsprocessen

KL 2010:10
Öka kunskapen om kristen tro

KL 2010:11
Mission och evangelisering

KL 2010:12
Det kristna trosinnehållet på Svenska kyrkans hemsidor

KL 2010:13
Beredskap mot sekter

KL 2010:14
Handbok för äldreverksamhet

KL 2010:15
Lyxfällan i kyrklig tappning

KL 2010:16
Synliggör missbruket i landet

KL 2010:17
Pilgrimsverksamhet i Svenska kyrkan

KL 2010:18
Mötestider och flygresor

KL 2010:19
Vägskyltar vid stiftsgränserna

KR 2010:01
Ändringar i kyrkoordningen m. m.

KR 2010:02
Barnkonventionen och kyrkoordningen

KR 2010:03
Nolltolerans mot svordomar och könsord

KR 2010:04
Bekännelseskrifterna och ekumeniska överenskommelser

KR 2010:05
Modernisering av ersättningsstadgan

KR 2010:06
Undertecknande av motion till Kyrkomötet

KR 2010:07
Elektronisk röstning vid val inom Kyrkomötet

O 2010:01
Arbetsformer i förändring

O 2010:02
Utökande församlingskriterier

O 2010:03
Kyrkoherdes rösträtt i valärenden inom direktvalt kyrkoråd

O 2010:04
Större rättssäkerhet vid församlingssammanläggningar

O 2010:05
Församlingstillhörighet

O 2010:06
Valfrågor

O 2010:07
Biskopsval

O 2010:08
Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

TU 2010:01
Utveckla verksamhetsregistret

TU 2010:02
Icke arvoderad prästtjänst

TU 2010:03
Frågor om valbarhet

TU 2010:04
Förkortad arbetstid för alla inom kyrkan

TU 2010:05
Prost honoris causa och biskop honoris causa

TU 2010:06
Klarläggande om den principiella ordningen som gäller när en biskop vid en konflikt lämnar sin tjänst

TU 2010:07
Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans överklagandenämnd

TU 2010:08
Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar