Arbetsplan 2010

Preliminär plan för ärendebehandling vid 2010 års kyrkomöte

Preliminära ärenden till föredragningslistan tisdagen den 26 oktober
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 tisdag den 26 oktober 2010, dvs. samma dag.

Budgetutskottets betänkanden:
B 2010:1 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2011-2013
B 2010:2 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2009

Gudstjänstutskottets betänkanden:
G 2010:1 Apostlagärningarna på teckenspråk
G 2010:2 Nattvardens bröd och vin
G 2010:3 Barnbibel för gudstjänstbruk
G 2010:4 Riv upp vigselbeslutet
G 2010:5 Psalmboken
G 2010:6 Öppet nattvardsbord
G 2010:7 Kyrkoåret
G 2010:8 Vår Herres Jesu Kristi lidandes historia i sex akter
G 2010:9 Begravning
G 2010:10 Kyrklig copyright
Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på onsdagen efter besluten i de ärenden som behandlats under tisdagen. Beslut om betänkande B 2010:1 fattas först på fredag eftermiddag.

Preliminära ärenden till föredragningslistan onsdagen den 27 oktober
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 tisdag den 26 oktober 2010.

Organisationsutskottets betänkanden:
O 2010:1 Arbetsformer i förändring
O 2010:2 Utökade församlingskriterier
O 2010:3 Kyrkoherdes rösträtt i valärenden inom direktvalt kyrkoråd
O 2010:4 Större rättssäkerhet vid församlingssammanläggningar
O 2010:5 Församlingstillhörighet
O 2010:6 Valfrågor
O 2010:7 Biskopsval
O 2010:8 Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd

Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkanden:
TU 2010:1 Utveckla verksamhetsregistret
TU 2010:2 Icke arvoderad prästtjänst
TU 2010:3 Frågor om valbarhet
TU 2010:4 Förkortad arbetstid för alla inom kyrkan
TU 2010:5 Prost honoris causa och biskop honoris causa
TU 2010:6 Klarläggande om den principiella ordning som gäller när en biskop vid en konflikt lämnar sin tjänst
TU 2010:7 Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2010:8 Verksamhetsberättelse år 2009 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på torsdagen efter besluten i de ärenden som behandlats under onsdagen samt efter debatt med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkanden.

Preliminära ärenden till föredragningslistan torsdagen den 28 oktober
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 onsdag den 27 oktober 2010.

Kyrkolivsutskottets betänkanden:
Kl 2010:1 Kyrkliga utbildningar
Kl 2010:2 Utbildning i hbt-frågor
Kl 2010:3 Musikundervisning anordnad av Svenska kyrkan
Kl 2010:4 Det klingande kulturarvet – vem tar ansvar för det?
Kl 2010:5 Utvärdering av konfirmandarbetet
Kl 2010:6 Kvalitativa mätmetoder i församlingsarbetet
Kl 2010:7 Utredning om Lilla boken om kristen tro
Kl 2010:8 Svenska kyrkans arbete med samhällsaktörer och i arbetslivet
Kl 2010:9 Sekulariseringsprocessen
Kl 2010:10 Öka kunskapen om kristen tro
Kl 2010:11 Mission och evangelisering
Kl 2010:12 Det kristna trosinnehållet på Svenska kyrkans hemsidor
Kl 2010:13 Beredskap mot sekter
Kl 2010:14 Handbok för äldreverksamhet
Kl 2010:15 Lyxfällan i kyrklig tappning
Kl 2010:16 Synliggör missbruket i landet
Kl 2010:17 Pilgrimsverksamheten i Svenska kyrkan
Kl 2010:18 Mötestider och flygresor
Kl 2010:19 Vägskyltar vid stiftsgränserna

Ekonomi- och egendomsutskottets betänkanden:
EE 2010:1 Kyrkans tillgångar och reglering av prästlönetillgångarna
EE 2010:2 Förändrad revision
EE 2010:3 Bevara Svenska kyrkans stiftsgårdar
EE 2010:4 Revidera kollektändamålen
EE 2010:5 Redovisa underhållsskulderna i balansräkningen
EE 2010:6 Hur ska Svenska kyrkans verksamhet finansieras?
EE 2010:7 Möjlighet för begravning i Svenska kyrkan för dem som utträtt ur Svenska kyrkan
EE 2010:8 Ökat stöldskydd i kyrkorna
EE 2010:9 Ersättning för kyrkliga handlingar
EE 2010:10 Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Ekumenikutskottets betänkanden:
Eu 2010:1 Stöd till förföljda kristna
Eu 2010:2 Ekumenisk omorientering
Eu 2010:3 Utlandskyrkans representation i Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet
Eu 2010:4 Kyrkan och politiken
Eu 2010:5 Stöd till församlingars och stifts internationella engagemang
Om överläggningen inte avslutats i något av dessa ärenden tas ärendet upp på fredagen efter besluten i de ärenden som behandlats under torsdagen.

Preliminära ärenden till föredragningslistan fredagen den 29 oktober
Förhandsanmäld talare är den som lämnar in skriftlig begäran om ordet senast kl. 15.00 torsdag den 28 oktober 2010.

Kyrkorättsutskottets betänkanden:
Kr 2010:1 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Kr 2010:2 Barnkonventionen och kyrkoordningen
Kr 2010:3 Nolltolerans mot svordomar och könsord
Kr 2010:4 Bekännelseskrifterna och ekumeniska överenskommelser
Kr 2010:5 Modernisering av ersättningsstadgan
Kr 2010:6  Undertecknande av motion till Kyrkomötet
Kr 2010:7  Elektronisk röstning vid val inom Kyrkomötet

Detta är en preliminär plan för ärendebehandlingen som dels är beroende av hur långa diskussioner det blir på varje ärende och dels av hur många frågor som lämnas in till frågedebatten.