Kyrkomötes betänkanden

| 1:a kyrkolag | 2:a kyrkolag | Ekonomiutskottet | Ekumenikutskottet | Församlingsutskottet | Gudstjänstutskottet | Utbildningsutskottet | Kulturutskottet | Organisationsutskottet | Särskilda beredningsutskottet |

| Läronämnden |

1:a kyrkolag

1Kl 1996:1 Rätt att välja församlingstillhörighet, m.m.
1Kl 1996:2 Strukturgrågor m.m.
1Kl 1996:3 Etiska placeringar
1Kl 1996:4 Förtroendevaldas skyldigheter
1Kl 1996:5 Ekonomisk utjämning
1Kl 1996:6 Etniska och språkliga minoriteter
1Kl 1996:7 Diakonins ställning
1Kl 1996:8 Lagstiftning om Svenska kyrkan
1Kl 1996:9 Hyreskostnad för prästbostad
2:a kyrkolag
2Kl 1996:1 Vissa frågor rörande icke-territoriella församlingar
2Kl 1996:2 Prästens tystnadsplikt
2Kl 1996:3 Frågor rörande prästtjänster
2Kl 1996:4 Kyrkoherdens ämbetsuppdrag
2Kl 1996:5 Fortsatt arbete med innehållsbestämning av "evangelisk-lutherskt trossamfund"
2Kl 1996:6 Vissa frågor rörande det kyrkliga ämbetet
2Kl 1996:7 Vissa frågor rörande utredningsarbetet i stat- kyrkafrågan
2Kl 1996:8 Ålder för beslut om religiös tillhörighet
Ekonomiutskottet
KEo 1996:1 Budget för kyrkomötet 1997
Ekumenikutskottet
Keu 1996:1 Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran
Församlingsutskottet
KF 1996:1 Svenska kyrkan som öppen folkkyrka
Gudstjänstutskottet
KG 1996:1 Kyrkohandboken
KG 1996:2 Trosbekännelserna och Herrens bön
KG 1996:3 Församlingens gudstjänstliv
Kulturutskottet
KK 1996:1 Statlig ersättning för vård av Svenska kyrkans kulturvärden
Organisationsutskottet
KO 1996:1 Svenska kyrkans centralstyrelses verksamhetsberättelse för år 1995
KO 1996:2 om decentralisering av kyrkomötets sammanträden
KO 1996:3 om inrättande av "allmänhetens frågestund" i framtida kyrkomöten
Utbildningsutskottet
Inga betänkanden klara.
Särskilda beredningsutskottet
Inga betänkanden klara.

Läronämnden
Ln 1996:001 med anledning av regeringens skrivelse om prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke- territoriella församlingar och motion i anslutning därtill
Ln 1996:002 med anledning av regeringens skrivelse om ett nytt system för ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan och motioner i anslutning därtill
Ln 1996:003 med anledning av motioner om anställning av präster
Ln 1996:004 med anledning av motioner om församlingstillhörighet och valbarhet
Ln 1996:005 med anledning av motioner om församlingens ansvarstagande för gudstjänstlivet
Ln 1996:006 med anledning av motioner om församlingsbegreppet
Ln 1996:007 med anledning av motion om fortsatt arbete med innehållsbestämningen av "evangelisk-lutherskt trossamfund"
Ln 1996:008 med anledning av motion om alternativ vid dop
Ln 1996:009 med anledning av motion om ideella placeringar av kyrkans kapital
Ln 1996:010 med anledning av motioner om kyrkans språkliga och etniska minoriteter
Ln 1996:011 med anledning av motioner om nyöversättning av tros- bekännelserna, Herrens bön och om antagande av dessa
Ln 1996:012 med anledning av motion om diakonins ställning
Ln 1996:013 med anledning av motion om utformningen av begravningsgudstjänst
Ln 1996:014 med anledning av motioner om inomkyrkliga rörelsers plats inom Svenska kyrkan som öppen folkkyrka
Ln 1996:015 med anledning av Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse om prästens tystnadsplikt
Ln 1996:016 med anledning av Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse om Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran och motioner i anslutning därtill

Ombudsmötets betänkanden

[ Huvudsidan ][ Innehållsförteckning ]