§ 158 Medvetenheten om söndagens betydelse

Beslut § 158

§ 158 Medvetenheten om söndagens betydelse, beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:13 Medvetenheten om söndagens betydelse förelåg följande förslag (§ 129):

¨     bifall till utskottets förslag

¨     bifall till motion 2009:77 av Eva Nyman.

Förslag ställdes

     dels om bifall till utskottets förslag att avslå motion 2009:77 av Eva Nyman,

     dels om bifall till motion 2009:77,

och förklarade ordföranden att hon fann förslaget om bifall till utskottets förslag med övervägande ja besvarat.

 

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att avslå motion 2009:77 av Eva Nyman om medvetenheten om söndagens betydelse.

Mot Kyrkomötets beslut reserverade sig Eva Nyman, Margareta Sandstedt, Björn Söder och Arnold Boström.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:77

Betänkanden
Kl 2009:13

Debattinlägg
§ 129

Beslut av ärende
§ 158

Behandling av ärende
§ 129