§ 185 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

Beslut § 185

§ 185 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt förändring i kyrkoordningen, beslut

Från dagens överläggning med anledning av Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:2 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt förändring i kyrkoordningen förelåg endast utskottets förslag (§ 176).

BESLUT         Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag att

1.  anta Kyrkostyrelsens förslag till instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni. Se bilaga 1.

2.  anta Kyrkostyrelsens förslag till ändring i kyrkoordningen 12 kap. 9 §. Se bilaga 2.

3.  uppdra till Kyrkostyrelsen att till Kyrkomötet återkomma med förslag på nödvändiga revideringar av instruktionerna för nämnderna på nationell nivå.Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:21