§ 139 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Debatt § 139

§ 139 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet

Förelåg Ekumenikutskottets betänkande Eu 2009:3 Global rättvisa, vapenhandel, fred och gemensam säkerhet.

I debatten yttrade sig

Agneta Brendt, som yrkade bifall till utskottets förslag

Anna Karin Hammar, som yrkade bifall till utskottets förslag

     I detta anförande instämde Ylva Wahlström och Eva Hallström

Terence Hongslo, som yrkade bifall till motion 2009:81

     I detta anförande instämde Eva Hallström

Torgny Larsson.

Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:

¨     bifall till utskottets förslag

¨     bifall till motion 2009:81 av Terence Hongslo.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:81
Mot 2009:47

Betänkanden
Eu 2009:03

Debattinlägg
§ 139

Beslut av ärende
§ 168

Behandling av ärende
§ 139