§ 176 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

Debatt § 176

§ 176 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen

Förelåg Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2009:2 Instruktion för Nämnden för internationell mission och diakoni samt ändring i kyrkoordningen.

I ärendet yttrade sig

Mari Lönnerblad, som yrkade bifall till utskottets förslag.

Överläggningen var därmed avslutad och förelåg endast utskottets förslag.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet senare denna dag)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2009:07

Betänkanden
Kr 2009:02

Debattinlägg
§ 176

Beslut av ärende
§ 185

Behandling av ärende
§ 176

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:21