§ 129 Medvetenheten om söndagens betydelse

Debatt § 129

§ 129 Medvetenheten om söndagens betydelse

Förelåg Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2009:13 Medvetenheten om söndagens betydelse.

I debatten yttrade sig

Eva Nyman, som yrkade bifall till motion 2009:77

Birgitta Lindén, som yrkade bifall till utskottets förslag

Eva Nyman (replik)

Birgitta Lindén (replik)

Lennart Sacrédeus.

Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:

¨     bifall till utskottets förslag

¨     bifall till motion 2009:77 av Eva Nyman.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:77

Betänkanden
Kl 2009:13

Debattinlägg
§ 129

Beslut av ärende
§ 158

Behandling av ärende
§ 129