§ 135 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Debatt § 135

§ 135 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor

Förelåg Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2009:5 Kyrkoavgift och avdragsrätt för gåvor.

I debatten yttrade sig

Lennart Sacrédeus

Ingvar Eriksson, som yrkade bifall till utskottets förslag

Ordföranden

Lennart Sacrédeus (replik)

Carl Korch

Ingvar Eriksson

Lennart Sacrédeus (replik)

Ordföranden

Lennart Sacrédeus, som yrkade bifall till av honom under överläggningen framlagt förslag

Carl Korch, som yrkade bifall till av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag.

Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:

¨     bifall till utskottets förslag

¨     bifall till av Lennart Sacrédeus under överläggningen framlagt förslag.

(Kyrkomötet fattar beslut i ärendet den 23 oktober 2009)Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2009:29
Mot 2009:69

Betänkanden
EE 2009:05

Debattinlägg
§ 135

Beslut av ärende
§ 164

Behandling av ärende
§ 135

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2009:23