Skrivelser till Kyrkomötet/Ombudsmötet 1995

Till Kyrkomötet

Från Regeringen

RegSkr 1995:1 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan

Från Centralstyrelsen

CsSkr 1995:1 Budget för kyrkomötet 1996
CsSkr 1995:2 Verksamhetsberättelse för år 1994
CsSkr 1995:3 Redogörelse för vissa ärenden första halvåret 1995
CsSkr 1995:4 Kyrkofullmäktigevalen
CsSkr 1995:5 Överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Filippinska oberoende kyrkan
CsSkr 1995:6 Kyrkomötets möjligheter till viss vidaredelegering
CsSkr 1995:7 Vissa ändringar i kungörelserna om kyrkobokföringen
CsSkr 1995:8 Kyrkomötets, Svenska kyrkans centralstyrelses och ärkebiskopens arbete vid krig och krigsfara
CsSkr 1995:9 Vissa frågor rörande prästtjänsterna m.m.
CsSkr 1995:10 Instansordning för överklagande av beslut rörande kyrkotillhörigheten
CsSkr 1995:11 Användningen av 1972 års Bibelkommissions provöversättningar av texter ur Gamla Testamentet

Till Ombudsmötet

Från SFRV:s styrelse

StSkr 1995:501 Verksamhetsplan och rambudgetar för Svenska kyrkans gemesamma riksorganisation år 1996
StSkr 1995:502 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1994
StSkr 1995:503 Redogörelse för verksamheten under första halvåret 1995
StSkr 1995:504 Svenska kyrkans församlingsnämnds verksamhetsberättelse för år 1994
StSkr 1995:505 Svenska kyrkans utbildningsnämnds verksamhetsberättelse för år 1994
StSkr 1995:506 Nämndens för Svenska kyrkans mission (SKM) verksamhetsberättelse för år 1994
StSkr 1995:507 Nämndens för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) verksamhetsberättelse för år 1994
StSkr 1995:508 Svenska kyrkans nämnds för internationell diakoni/Lutherhjälpen verksamhetsberättelse för år 1994
StSkr 1995:509 Jämställdheten i Svenska kyrkan