KsSkr 2010:4
Apostlagärningarna kap. 1-11:18 på teckenspråk

Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:4 
Apostlagärningarna kap. 1-11:18 på teckenspråk

Kyrkostyrelsen överlämnar denna skrivelse till kyrkomötet.
Uppsala den 22 april 2010
Anders Wejryd
Lars Friedner

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redovisas gällande bestämmelse om översättning av gudstjänstböcker för Svenska kyrkan. Vidare redovisas bakgrunden till varför bibeltexter behövs på tecken¬språk samt hur översättningsarbetet utförts. Kyrkostyrelsen föreslår att här framlagda översättning av Apostlagärningarna 1-11:18 på teckenspråk får användas i Svenska kyrkans guds¬tjänster från och med första söndagen i advent 2010.
 
Innehåll
Skrivelsens huvudsakliga innehåll 1
Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut  3
Utdrag ur kyrkostyrelsens protokoll  5

Kyrkostyrelsens förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att framlagd översättning av Apostlagärningarna 1-11:18 på teckenspråk får användas i Svenska kyrkans guds¬tjänster från och med första söndagen i advent 2010.

Kyrkoordningens bestämmelser om gudstjänstböcker
Enligt kyrkoordningen är Svenska kyrkans gudstjänstböcker Bibeln, Den svenska kyrkohandboken, Den svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken och En liten bönbok (18 kap. 1 § kyrkoordningen).
I enlighet med kyrkoordningens 18 kap. 8 § skall kyrkomötet från 1 januari 2000 besluta om användningen av översättningar till andra språk av kyrkans gudstjänst¬böcker.
8 § Kyrkomötet beslutar vilka översättningar till andra språk av Svenska kyr¬kans gudstjänstböcker som får användas i Svenska kyrkan.

Apostlagärningar kap.1-11:18 på teckenspråk
Svenska kyrkan har tillsammans med Svenska Bibelsällskapet bedrivit projektet ”Bibeln på teckenspråk”. Målet har varit att översätta hela Bibeln till svenskt teckenspråk och ge ut den på video och/eller dvd. Syftet har varit att den döva befolkningen ska få tillgång till bibeltexterna på sitt förstaspråk – svenskt teckenspråk.
De översatta bibeltexterna kan användas av enskilda döva, i bibelstudie-grupper, i dövskolornas religionsundervisning, i teckenspråkiga gudstjänster, i kyrkliga utbildningar för döva och i undervisning på teckenspråks- och tolkutbildningar med mera. Översättningen är också tänkt som ett redskap för de teckenspråkiga medarbetare och frivilliga som förbereder gudstjänster och andra aktiviteter.
Översättningen av Apostlagärningarna 1-11:18 har utförts av en arbetsgrupp bestående av både döva och hörande. All kommunikation har skett på teckenspråk och arbetsgruppen har haft möjlighet att konsultera såväl språklig som teologisk kompetens. Apostlagärningarna 1-11:18 på teckenspråk innehåller även teckenlista och bakgrundsfakta.
En övergång från tecknad svenska till teckenspråk har skett under de senaste årtion¬dena, men är ännu inte helt slutförd. Teckenspråket är ett kommunikationsspråk mellan döva och bygger inte på det svenska språket. Teckenspråket har en egen gram¬matik och uppbyggnad. Det bygger på det visuella och tar hela kroppen i bruk för att kommunicera, vilket innebär att den som tecknar använder händer och ögon-, mun- och kroppsrörelser som en del av språket.
År 1981 erkändes teckenspråket genom riksdagsbeslut som ett eget språk i Sverige. För omkring 10 000 döva i Sverige betyder det att den som är döv redan som barn lär sig teckenspråk som sitt första språk. Det svenska språket blir det andra språket, jämförbart med att många svensktalande har engelska som sitt andra språk.
Som en del av den lutherska reformationen drevs frågan att den som firar guds¬tjänst skall kunna göra det på sitt eget språk. Det egna språket skall användas i Guds tjänst så att vi kan möta Gud med hjälp av vårt eget språk. Olaus Petri konstaterade att apostlarna inte föraktade något språk och att därför inte vi heller skall göra det.
Producerade material inom projektet ”Bibeln på teckenspråk” är Markusevangeliet på teckenspråk (video och studiehäftet Livstecken 2001, dvd 2006), Boken om Jona på teckenspråk (video 2002, dvd 2005), Apostlagärningarna 1-11:18 på teckenspråk (dvd och video 2005) samt Ett år med Bibeln – ett urval bibeltexter på teckenspråk (dvd 2008).

Kyrkostyrelsens överväganden
Med översättningen av dessa kapitel av Apostlagärningarna till teckenspråk har det teckenspråkiga gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan fått ännu en text översatt genom Svenska Bibelsällskapet. Kyrkostyrelsen ser med tillfredsställelse att ytterligare en bibeltext nu blivit tillgänglig på teckenspråk.

Kyrkostyrelsens förslag
Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkomötet medger att den framlagda översättningen av Apostlagärningarna kapitel 1-11:18 används i Svenska kyrkans gudstjänster.

Utdrag ur kyrkostyrelsens protokoll
Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostyrelsens sammanträde den 22 april 2010.
Närvarande: Anders Wejryd, Levi Bergström, Sten Elmberg, Britt Louise Agrell, Margarethe Isberg, Anna Lundblad Mårtensson, Irene Pierazzi, Gunnar Prytz Leland, Nils Gårder, Anna-Maria Björkman, Kristina Töyrä, Hans Wallmark, Ingrid Smittsarve och Annette Lundquist Larsson samt tjänstgörande ersättare Margareta Nisser-Larsson.

Föredragande: Enhetschef Inga-Lena Arvidsson

Kyrkostyrelsen beslöt
att till kyrkomötet lämna skrivelsen 2010:4 Apostlagärningarna kap. 1-11:18


Relaterade dokument

Skrivelser
   KsSkr 2010:4 

Betänkanden
G 2010:01

Debattinlägg
§ 055

Beslut av ärende
§ 063

Behandling av ärende
§ 055

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2010:1

Snabbprotokoll
2010 g_01

Läronämndens yttrande
Ln 2010:2y