Snabbprotokoll 2013

Här finns snabbprotokoll om vad kyrkomötet 2013 beslutat. Snabbprotokollen innehåller korta, formella sammandrag av betänkandena kompletterade med det beslut som kyrkomötet fattat. De ligger sorterade i bokstavsordning.

Snabbprotokoll 2013

B 2013:01 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2014-2016
B 2013:02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2012
EE 2013:01 Den inomkyrkliga clearingen
EE 2013:02 Verksamhetsindelningen i redovisningen
EE 2013:03 Ljud i kyrkan
EE 2013:04 Miljöfrågor kopplade till kyrkans markinnehav
EE 2013:05 Hantering av att ta kyrkor ur bruk
EE 2013:06 Kompensation för utebliven kyrkoavgift för nordiska gränsbygdspastorat
EE 2013:07 Utveckling av finansiella tjänster
Eu 2013:01 Arbetsgrupp för förföljda kristna samt religions- och övertygelsefrihet
Eu 2013:02 Rätten för av Svenska kyrkan utsända medarbetare att delta i kyrkliga val och att betala kyrkoavgift
Eu 2013:03 Kyrkomötets ansvar för ekumeniken och Lutherska världsförbundet
Eu 2013:04 Nya dokument från Kyrkornas världsråd om kyrkosyn och mission
G 2013:01 Kristen människosyn
G 2013:02 Familjeperspektivet i en folkkyrka med barndop
G 2013:03 Nya sätt att ge kollekt
G 2013:04 Teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami
G 2013:05 Döden
G 2013:06 Kyrkohandbokens utveckling: En tvådelad musikdel
G 2013:07 Att lägga till eller avsluta fadderuppdrag
G 2013:08 Jungfru Marie bebådelsedag och domssöndagen
G 2013:09 Den svenska psalmboken
Kl 2013:01 Kyrkans sociala roll
Kl 2013:02 Inventering av Svenska kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar
Kl 2013:03 Svenska kyrkans utbildning
Kl 2013:04 Tillgänglighet enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Kl 2013:05 Konfirmation
Kl 2013:06 Öka den vegetariska kosten
Kl 2013:07 Material om samlingar i kyrkan
Kl 2013:08 Utöka jämställdhetsskrivelsen till en mångfaldsskrivelse
Kl 2013:09 HBT-certifikat
Kl 2013:10 Svenska kyrkan på internet
Kl 2013:11 Eget produktionsbolag
Kl 2013:12 Framtidskommission
Kl 2013:13 Hanterandet vid avslag av präst- och diakonkandidater
Kl 2013:14 Svenska kyrkans ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet
Kl 2013:15 Solidaritet med det ofödda barnets rätt till liv som en egen skyddsvärd individ
Kl 2013:16 Arbete mot prostitution och trafficking
Kl 2013:17 Jourhavande präst kvar inom alarmnumret 112
Kr 2013:01 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Kr 2013:02 Ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet
Kr 2013:03 Minska krånglet
Kr 2013:04 Möjlighet till tjänstledighet för förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan
Kr 2013:05 Stärk barnkonsekvensanalysen
Kr 2013:06 Huvudmannaskap för begravningsverksamheten
Kr 2013:07 Lag om Svenska kyrkan
O 2013:01 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
O 2013:02 Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
O 2013:03 Församlingens grundläggande uppgift
O 2013:04 Valfrågor
O 2013:05 Kyrkliga begravningsbyråer
O 2013:06 Kyrkofullmäktiges storlek
O 2013:07 Begravningssamfälligheter
O 2013:08 Tyska Christinae församling
O 2013:09 Nomineringsgruppernas deltagande vid kyrkliga arrangemang
O 2013:10 Valfri församling
O 2013:11 Kyrkomötets storlek och sammansättning
O 2013:12 Direkta eller indirekta val
O 2013:13 Medlemsförslag
O 2013:14 Vissa frågor om de kyrkliga valens administration
TU 2013:01 Kyrkoherdars i utlandsförsamlingar rätt att pröva frågor om tillhörighet till Svenska kyrkan
TU 2013:02 Domprostens ställning, uppdrag och tillsättning
TU 2013:03 Församlingsinstruktionen m.m.
TU 2013:04 Evangelister
TU 2013:05 Kontaktuppgifter till medlemmar
TU 2013:06 Valperiod för förtroendevalda
TU 2013:07 Behörighet som arbetsledare
TU 2013:08 Benämning på befattningar som präst
TU 2013:09 Demokratifrågor
TU 2013:10 Stärkande av rättssäkerheten inom Svenska kyrkan
TU 2013:11 Antal diakoner i pastoraten
TU 2013:12 Följder av lokal anställning av präster
TU 2013:13 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2013:14 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
TU 2013:15 Diakons möjlighet att förrätta begravningsgudstjänst

 

 

 

Sammanställning av snabbprotokollen i PDF-format