Skrivelser från kyrkomötet 2013

KmSkr 2013:01 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2012
KmSkr 2013:02 Verksamhetsindelningen i redovisningen
KmSkr 2013:03 Kompensation för utebliven kyrkoavgift för nordiska gränsbygdspastorat
KmSkr 2013:04 Kyrkoherdars i utlandsförsamlingar rätt att pröva frågor om tillhörighet i Svenska kyrkan
KmSkr 2013:05 Domprostens ställning, uppdrag och tillsättning
KmSkr 2013:07 Benämning på befattningar som präst
KmSkr 2013:08 Demokratifrågor
KmSkr 2013:09 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
KmSkr 2013:10 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
KmSkr 2013:11 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
KmSkr 2013:12 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
KmSkr 2013:13 Valfrågor
KmSkr 2013:14 Kyrkliga begravningsbyråer
KmSkr 2013:15 Kyrkofullmäktiges storlek
KmSkr 2013:16 Nomineringsgruppernas deltagande vid kyrkliga arrangemang
KmSkr 2013:17 Vissa frågor om de kyrkliga valens administration
KmSkr 2013:18 Konfirmation
KmSkr 2013:19 HBT-certifikat
KmSkr 2013:20 Svenska kyrkans ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet
KmSkr 2013:21 Nya sätt att ge kollekt
KmSkr 2013:22 Arbetsgrupp för förföljda kristna samt religions- och övertygelsefrihet
KmSkr 2013:23 Nya dokument från kyrkornas världsråd om kyrkosyn och mission
KmSkr 2013:24 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
KmSkr 2013:25 Ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet
KmSkr 2013:26 Minska krånglet
KmSkr 2013:27 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2014-2016