Anföranden 2013

Här kan man läsa 2013 års anföranden i pdf-filer. Längst ner finns en samlingsfil med samtliga anföranden.

Det går också att följa det inspelade materialet från plenum.

Anförande Antal diakoner i pastoraten
Anförande Arbete mot prostitution och trafficking
Anförande Arbetsgrupp för förföljda kristna samt religions- och övertygelsefrihet
Anförande Att lägga till eller avsluta fadderuppdrag
Anförande Begravningssamfälligheter
Anförande Behörighet som arbetsledare
Anförande Benämning på befattning som präst
Anförande Demokratifrågor
Anförande Den inomkyrkliga clearingen
Anförande Den svenska psalmboken
Anförande Diakons möjlighet att förrätta begravningsgudstjänst
Anförande Direkta eller indirekta val
Anförande Domprostens ställning, uppdrag och tillsättning
Anförande Döden
Anförande Eget produktionsbolag
Anförande Evangelister
Anförande Familjeperspektivet i en folkkyrka med barndop
Anförande Framtidskommission
Anförande Följder av lokal anställning av präster
Anförande Församlingens grundläggande uppgift
Anförande Församlingsinstruktionen m.m.
Anförande Hanterande vid avslag av präst- och diakonkandidater
Anförande Hantering av att ta kyrkor ur bruk
Anförande HBT-certifikat
Anförande Huvudmannaskap för begravningsfrågor
Anförande Inventering av Svenska kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar
Anförande Jourhavande präst kvar inom alarmnumret 112
Anförande Jungfru Marie bebådelsedag och domssöndagen
Anförande Kompensation för utebliven kyrkoavgift för nordiska gränsbygdspastorat
Anförande Konfirmation
Anförande Kontaktuppgifter till medlemmar
Anförande Kristen människosyn
Anförande Kyrkans sociala roll
Anförande Kyrkliga begravningsbyråer
Anförande Kyrkofullmäktiges storlek
Anförande Kyrkohandbokens utveckling: En tvådelad musikdel
Anförande Kyrkoherdars i utlandsförsamlingar rätt att pröva frågor om tillhörighet till Svenska kyrkan
Anförande Kyrkomötets ansvar för ekumeniken och Lutherska världsförbundet
Anförande Kyrkomötets storlek och sammansättning
Anförande Lag om Svenska kyrkan
Anförande Ljud i kyrkan
Anförande Material om samlingar i kyrkan
Anförande Medlemsförslag
Anförande Miljöfrågor kopplade till kyrkans markinnehav
Anförande Minska krånglet
Anförande Möjlighet till tjänstledighet för förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan
Anförande Nomineringsgruppernas deltagande vid kyrkliga arrangemang
Anförande Nya dokument från Kyrkornas världsråd om kyrkosyn och mission
Anförande Nya sätt att ge kollekt
Anförande Rätten för av Svenska kyrkan utsända medarbetare att delta i kyrkliga val och att betala kyrkoavgift
Anförande Solidaritet med det ofödda barnets rätt till liv som en egen skyddsvärd individ
Anförande Stärk barnkonsekvensanalysen
Anförande Stärkande av rättssäkerheten inom Svenska kyrkan
Anförande Svenska kyrkan på internet
Anförande Svenska kyrkans ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet
Anförande Svenska kyrkans utbildning
Anförande Teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami
Anförande Tillgänglighet enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Anförande Utveckling av finansiella tjänster
Anförande Utöka jämställdhetsskrivelsen till en mångfaldsskrivelse
Anförande Valfri församling
Anförande Valfrågor
Anförande Valperiod för förtroendevalda
Anförande Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2014-2016
Anförande Verksamhetsindelningen i redovisningen
Anförande Vissa frågor om de kyrkliga valens administration
Anförande Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2012
Anförande Ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet
Anförande Öka den vegetariska kosten
Kyrkomötet 2013 anföranden