Behandling och beslut 2013

Här finns de paragrafer från 2013 års kyrkomötesprotokoll som rymmer ärendenas behandling (första sidan) och beslut (andra sidan). Växla sida längst ner på sidan.

Om man vill följa ett ärende så kan man klicka på den aktuella paragrafen så dyker alla dokument som berör det ärendet upp i högermarginalen.

Behandling §023 2013 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån 2014-2016
Behandling §024 2013 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivån 2014-2016
Behandling §025 2013 Den inomkyrkliga clearingen
Behandling §026 2013 Verksamhetsinriktningen i redovisningen
Behandling §027 2013 Ljud i kyrkan
Behandling §028 2013 Miljöfrågor kopplade till kyrkans markinnehav
Behandling §029 2013 Hantering av att ta kyrkor ur bruk
Behandling §030 2013 Kompensation för utebliven kyrkoavgift för nordiska gränsbygdspastorat
Behandling §031 2013 Utveckling av finansiella tjänster
Behandling §032 2013 Kyrkoherdars i utlandsförsamlingar rätt att pröva frågor om tillhörighet till Svenska kyrkan
Behandling §033 2013 Domprostens ställning, uppdrag och tillsättning
Behandling §034 2013 Församlingsinstruktionen m.m.
Behandling §035 2013 Evangelister
Behandling §036 2013 Kontaktuppgifter till medlemmar
Behandling §037 2013 Valperiod för förtroendevalda
Behandling §038 2013 Behörighet som arbetsledare
Behandling §039 2013 Benämning på befattningar som präst
Behandling §040 2013 Demokratifrågor
Behandling §041 2013 Stärkande av rättssäkerheten inom Svenska kyrkan
Behandling §043 2013 Antal diakoner i pastoraten
Behandling §044 2013 Följder av lokal anställning av präster
Behandling §045 2013 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
Behandling §046 2013 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
Behandling §047 2013 Diakons möjlighet att förrätta begravningsgudstjänst
Behandling §048 2013 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Behandling §049 2013 Verksamhetsberättelse år 2012 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Behandling §050 2013 Församlingens grundläggande uppgift
Behandling §051 2013 Valfrågor
Behandling §052 2013 Kyrkliga begravningsbyråer
Behandling §053 2013 Kyrkofullmäktiges storlek
Behandling §054 2013 Begravningssamfälligheter
Behandling §055 2013 Tyska Christinae församling
Behandling §056 2013 Nomineringsgruppernas deltagande vid kyrkliga arrangemang
Behandling §057 2013 Valfri församling
Behandling §058 2013 Kyrkomötets storlek och sammansättning
Behandling §059 2013 Direkta eller indirekta val
Behandling §060 2013 Medlemsförslag
Behandling §061 2013 Vissa frågor om de kyrkliga valens administration
Behandling §100 2013 Kyrkans sociala roll
Behandling §101 2013 Inventering av Svenska kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar
Behandling §102 2013 Svenska kyrkans utbildning
Behandling §103 2013 Tillgänglighet enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Behandling §104 2013 Konfirmation
Behandling §105 2013 Öka den vegetariska kosten
Behandling §106 2013 Material om samlingar i kyrkan
Behandling §107 2013 Utöka jämställdhetsskrivelsen till en mångfaldsskrivelse
Behandling §108 2013 HBT-certifikat
Behandling §109 2013 Svenska kyrkan på internet
Behandling §110 2013 Eget produktionsbolag
Behandling §111 2013 Framtidskommission
Behandling §112 2013 Hanterandet vid avslag av präst- och diakonkandidater
Behandling §113 2013 Svenska kyrkans ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet
Behandling §114 2013 Solidaritet med det ofödda barnets rätt till liv som en egen skyddsvärd individ
Behandling §115 2013 Arbete mot prostitution och trafficking
Behandling §116 2013 Jourhavande präst kvar inom alarmnumret 112
Behandling §117 2013 Kristen människosyn
Behandling §118 2013 Familjeperspektivet i en folkkyrka med barndop
Behandling §119 2013 Nya sätt att ge kollekt
Behandling §120 2013 Teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami
Behandling §121 2013 Döden
Behandling §122 2013 Kyrkohandbokens utveckling: En tvådelad musikdel
Behandling §123 2013 Att lägga till eller avsluta fadderuppdrag
Behandling §124 2013 Jungfru Marie bebådelsedag och domssöndagen
Behandling §126 2013 Jungfru Marie bebådelsedag och domssöndagen
Behandling §127 2013 Den svenska psalmboken
Behandling §128 2013 Arbetsgrupp för förföljda kristna samt religions- och övertygelsefrihet
Behandling §129 2013 Rätten för av Svenska kyrkan utsända medarbetare att delta i kyrkliga val och att betala kyrkoavgift
Behandling §130 2013 Kyrkomötets ansvar för ekumeniken och Lutherska världsförbundet
Behandling §131 2013 Nya dokument från kyrkornas världsråd om kyrkosyn och mission
Behandling §132 2013 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Behandling §133 2013 Ändringar i Arbetsordning för kyrkomötet
Behandling §134 2013 Minska krånglet
Behandling §135 2013 Möjlighet till tjänstledighet för förtroendeupdrag i Svenska kyrkan
Behandling §170 2013 Stärk barnkonsekvensanalysen
Behandling §171 2013 Huvudmannaskap för begravningsverksamheten
Behandling §172 2013 Lag om Svenska kyrkan
1 2 < >