Motioner 2013

Här finns samtliga motioner i samma pdf.

För att söka en speciell motion, se nedan. I högermarginalen på varje motions sida finns relaterade dokument (betänkanden, skrivelser, yttranden och övriga motioner).

Motion 2013:001 Kyrkans grundläggande uppgift - gudstjänst
Motion 2013:002 Kyrkans grundläggande uppgift - undervisning
Motion 2013:003 Kyrkans grundläggande uppgift - diakoni
Motion 2013:004 Kyrkans grundläggande uppgift - mission
Motion 2013:005 Framtidskommission
Motion 2013:006 Minska krånglet
Motion 2013:007 Den inomkyrkliga clearingen
Motion 2013:008 Samlingslista i val till kyrkofullmäktige
Motion 2013:009 Möjlighet till tjänstledighet för förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan
Motion 2013:010 Ljud i kyrkan
Motion 2013:011 Logotyp på valsedlarna
Motion 2013:012 Stärk minoriteternas rättigheter
Motion 2013:013 Kulturen som en grundläggande uppgift i kyrkan
Motion 2013:014 Stärk barnkonsekvensanalysen
Motion 2013:015 Stärk de olika språken i Svenska kyrkan
Motion 2013:016 Möjlighet för pastorat och församlingar att bedriva begravningsbyrå
Motion 2013:017 Hantering av att ta kyrkor ur bruk
Motion 2013:018 Prästernas utbildning
Motion 2013:019 Evangelister
Motion 2013:020 Arbetsgrupp för förföljda kristna
Motion 2013:021 Arbete mot prostitution och trafficking
Motion 2013:022 Kompletterande prästutbildning för att motverka sjukskrivningar
Motion 2013:023 Material om samlingar i kyrkan
Motion 2013:024 Kontaktuppgifter till medlemmar
Motion 2013:025 Nationell handlingsplan för kyrkans sociala roll
Motion 2013:026 Aktiviteter för fattigdomsbekämpning
Motion 2013:027 Utveckling av finansiella tjänster
Motion 2013:028 Uppföljning av beslut angående antalet ledamöter i kyrkofullmäktige
Motion 2013:029 Obligatorisk uppgift i församlingsinstruktionen och gemensamma riktlinjer för frivilligarbetet i Svenska kyrkan
Motion 2013:030 Nationell samordning kring konfirmation
Motion 2013:031 Tillgänglighet enligt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Motion 2013:032 Skogsreservat
Motion 2013:033 Valperiod för förtroendevalda
Motion 2013:034 Kristen människosyn
Motion 2013:035 Möjlighet att bilda begravningssamfällighet inom en kommun
Motion 2013:036 Tyska Christinae församlings ställning
Motion 2013:037 Behörighet som arbetsledare
Motion 2013:038 Policy för nomineringsgruppernas deltagande vid kyrkliga arrangemang
Motion 2013:039 Elektronisk kandidatregistrering
Motion 2013:040 Inskränkt valbarhet i stiftsfullmäktigevalen
Motion 2013:041 Möjlighet att välja församling
Motion 2013:042 Församlingsherde
Motion 2013:043 Konfirmationens betydelse
Motion 2013:044 Folkets röst Guds röst, en problematisering av demokratifrågan i Svenska kyrkan
Motion 2013:045 Distribution av valsedlar till valnämnderna
Motion 2013:046 Rätten för av Svenska kyrkan utsända medarbetare att delta i kyrkliga val och att betala kyrkoavgift
Motion 2013:047 Solidaritet med det ofödda barnets rätt till liv som en egen skyddsvärd individ
Motion 2013:048 Gemensamma valsedlar i kyrkovalen
Motion 2013:049 Kyrkomötets ansvar för ekumeniken och Lutherska världsförbundet
Motion 2013:050 Familjeperspektivet i en folkkyrka med barndop
Motion 2013:051 Jourhavande präst kvar inom larmnumret 112
Motion 2013:052 Redovisningens verksamhetsindelning
Motion 2013:053 Antalet ledamöter i kyrkomötet
Motion 2013:054 HBT-certifikat
Motion 2013:055 Vem är Svenska kyrkan?
Motion 2013:056 Öka den vegetariska kosten
Motion 2013:057 Gör biskoparna till fullvärdiga ledamöter av kyrkomötet
Motion 2013:058 Indirekta val till stiftsfullmäktige
Motion 2013:059 Huvudmannaskap för begravningsverksamhet
Motion 2013:060 Ett kyrkligt informationsställe för allmänhetens frågor om kyrkans tro, religion och livsåskådning
Motion 2013:061 Stärkande av rättssäkerheten inom Svenska kyrkan
Motion 2013:062 Val till kyrkomötets utskott
Motion 2013:063 Den prästerliga titulaturen
Motion 2013:064 Kyrkomötet och Bok & Bibliotek
Motion 2013:065 Förändring av val till församlingsråd från indirekta till direkta val
Motion 2013:066 Inventering av Svenska kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar
Motion 2013:067 Religions- och övertygelsefrihet
Motion 2013:068 Hanterandet vid avslag av präst- och diakonkandidater
Motion 2013:069 Minska antalet ledamöter i kyrkomötet
Motion 2013:070 Projekt om samtal om samverkan mellan demokrati och ämbete
Motion 2013:071 Antal diakoner i de nya pastoraten
Motion 2013:072 Stärk minoritetsspråkens rättigheter
Motion 2013:073 Eget produktionsbolag
Motion 2013:074 Nya sätt att ge kollekt
Motion 2013:075 Nya dokument från Kyrkornas världsråd om kyrkosyn och mission
Motion 2013:076 Satsning för biologisk mångfald på kyrkogårdsjordar
Motion 2013:077 Lag om Svenska kyrkan
Motion 2013:078 Ekologisk odling
Motion 2013:079 Inför medlemsförslag i kyrkofullmäktige
Motion 2013:080 Utöka jämställdhetsskrivelsen till en mångfaldsskrivelse
Motion 2013:081 Fler kryss på valsedlarna
Motion 2013:082 Samlingslista i lokala val
Motion 2013:083 Inled teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami
Motion 2013:084 Döden
Motion 2013:085 Utred lokalanställningens följder
Motion 2013:086 Begravningsbyrå i församling
Motion 2013:087 Kyrkohandbokens utveckling: En tvådelad musikdel
Motion 2013:088 Att lägga till eller avsluta fadderuppdrag
Motion 2013:089 Svenska kyrkans ansvar för kyrkomusiken som en del av det kyrkliga kulturarvet
Motion 2013:090 Allmänkyrklig debatt och frågedebatt
Motion 2013:091 Församlingsherde
Motion 2013:092 Frossa i frasiga våfflor
Motion 2013:093 Diakoniassistent- och församlingsassistentutbildning
Motion 2013:094 Kristus konungens dag
Motion 2013:095 Församlingsinstruktionens innehåll
Motion 2013:096 Kompensation för utebliven kyrkoavgift för nordiska gränsbygdspastorat
Motion 2013:097 Enhetlig nomenklatur
Motion 2013:098 Diakons möjlighet att förrätta begravningsgudstjänst
Motion 2013:099 Bevara förutsättningarna för det kyrkopolitiska arbetet genom minskade kostnader för kyrkovalet
Motion 2013:100 Den svenska psalmboken