Motioner 2015

Här finns de slutliga och mallade motionerna till 2015 års kyrkomöte, 107 stycken.

Samtliga motioner i samma pdf

För att söka en speciell motion, se nedan. I högermarginalen på varje motions sida finns relaterade dokument (betänkanden, skrivelser, yttranden, övriga motioner, anföranden och beslut).

Motioner till kyrkomötet 2015

Motion 2015:001 Miljödag i Svenska kyrkans församlingar
Motion 2015:002 Kollektrekommendation vid fristående dopgudstjänster
Motion 2015:003 Svenska kyrkans uppgifter på nationell nivå
Motion 2015:004 Samverkan, rådgivning och tillsyn av begravningsverksamhet
Motion 2015:005 Utvärdering av pastoratsreformen
Motion 2015:006 Utredning av en utökning av kyrkoherdeutbildningen
Motion 2015:007 Samordning av krematorieverksamheten i Svenska kyrkan
Motion 2015:008 Att lägga till faddrar efter dopet
Motion 2015:009 Ingen parfym av hänsyn till allergiker
Motion 2015:010 Klimathotet och fortbildning
Motion 2015:011 Svenska kyrkans förvaltning av skog
Motion 2015:012 Underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden
Motion 2015:013 Kyrkoantikvarisk ersättning
Motion 2015:014 Chemtrails
Motion 2015:015 Ge handboksarbetet mer tid
Motion 2015:016 Samordning av begravningsverksamheten
Motion 2015:017 Solceller på kyrktak
Motion 2015:018 Utveckla ett diakonalt samarbete i Europa
Motion 2015:019 Avgiftsfritt för barn på nationella konferenser
Motion 2015:020 Säkerställ att ingen diskriminering sker i samband med kyrkliga handlingar
Motion 2015:021 Ratificiera ILO-konvention
Motion 2015:022 Ökat stöd till församlingar för arbete med asylsökande
Motion 2015:023 Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Motion 2015:024 Avgiftsbefrielse för kyrkotillhöriga
Motion 2015:025 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar - ny lagstiftning
Motion 2015:026 Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka
Motion 2015:027 Biskop i kanske tio år
Motion 2015:028 Nationellt hjälpcentrum för konvertiter
Motion 2015:029 Svenska kyrkans roll i Mellanösternkonflikten
Motion 2015:030 Svenska kyrkans kristna identitet
Motion 2015:031 Stöd till förföljda och utsatta kristna
Motion 2015:032 Arbetsgivaransvar i kyrkoordningen m.m.
Motion 2015:033 Sanktionsavgift i domkapitlet
Motion 2015:034 Uppmärksammande av reformationsjubileet 2017
Motion 2015:035 Madarbetarundersökning
Motion 2015:036 Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken
Motion 2015:037 Natur- och kulturvård i Svenska kyrkans skogs- och markinnehav
Motion 2015:038 Kyrkan och idrotten
Motion 2015:039 Dopundervisning för konvertiter från annan religiös kontext
Motion 2015:040 Liturgistipendium
Motion 2015:041 Kyrkogårdar som mötesplatser
Motion 2015:042 Utforma en ceremoni för välsignelse för den som fått ändrad könstillhörighet
Motion 2015:043 Kyrkohistoria för blivande präster
Motion 2015:044 Rådslag kring förvaltning av jord och skog
Motion 2015:045 Utveckla kyrkans miljö- och hållbarhetsarbete
Motion 2015:046 Församlingsrådens uppgifter
Motion 2015:047 Svenska kyrkans vägval
Motion 2015:048 Solidaritet med samtidens martyrer
Motion 2015:049 Kyrkohandboksarbetet
Motion 2015:050 Utredning om huvudmannaskap för begravningsväsendet
Motion 2015:051 Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige
Motion 2015:052 Samrådsgrupp för gudstjänstlivet
Motion 2015:053 Ordning för bejakande av dokument
Motion 2015:054 MOTIONEN ÅTERKALLAD 25/9 2015
Motion 2015:055 Nya vägar att vara kyrka
Motion 2015:056 Förföljda kristna
Motion 2015:057 Avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet
Motion 2015:058 Församlingsrådens och verksamhetsrådens uppgifter
Motion 2015:059 Tidsbegränsat uppdrag som stiftsbiskop
Motion 2015:060 Underlag för utvärdering av församlingsråden
Motion 2015:061 Inrätta en solidarisk fond för dem som fått egendom förstörd vid kravaller
Motion 2015:062 Kyrkomötets facebooksida
Motion 2015:063 Öppna möjligheten att anmäla sig själv som tillsynsärende
Motion 2015:064 Uppta Barmenförklaringen bland Svenska kyrkans bekännelseskrifter
Motion 2015:065 Skapa en svensk vuxenkatekes
Motion 2015:066 Eget produktionsbolag
Motion 2015:067 Andlig själavård inom kriminalvården
Motion 2015:068 Policydokument kring kyrkans arbete med frågor om funktionshinder
Motion 2015:069 Rekryteringsstöd till församlingar och pastorat
Motion 2015:070 Utvärdera sammanläggningar av församlingar och pastorat
Motion 2015:071 Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
Motion 2015:072 Kyrkliga utbildningar
Motion 2015:073 100 kyrkor med solceller på taken
Motion 2015:074 Ökad återföring av ekonomiska resurser till församlingarna via prästlönetillgångarna
Motion 2015:075 Mer inflytande för barn och unga
Motion 2015:076 Kyrkohandbok på nätet
Motion 2015:077 Antalet ledamöter och ersättare i kyrkostyrelsen
Motion 2015:078 Stiftens framtida indelning och uppgifter
Motion 2015:079 Underlätta valarbetet
Motion 2015:080 Låt valåret synas i delar av reformationsjubileet
Motion 2015:081 Påven Franciskus och ekologisk omvändelse
Motion 2015:082 Normerande dokument för Svenska kyrkans bekännelse
Motion 2015:083 Motsvarande adjunktsår för diakoner
Motion 2015:084 Låsta eller öppna kyrkor
Motion 2015:085 Översyn av sättet att välja biskop
Motion 2015:086 Forma ett akut stöd till insatser för flyktingar och asylsökande 2016
Motion 2015:087 Kvarstå som medlem vid flytt till serviceboende eller liknande
Motion 2015:088 Ta bort samvetsklausulen för nyvigda präster
Motion 2015:089 Flyktingarbetet
Motion 2015:090 Kairos Palestina-dokumentets status och resurstilldelning
Motion 2015:091 Ta bort dokumentet Christmas Alert 2014 från Svenska kyrkans hemsida
Motion 2015:092 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern
Motion 2015:093 Stasi-infiltration av Svenska kyrkan
Motion 2015:094 Förbön för konung, riksdag och regering
Motion 2015:095 Svenska kyrkans roll och uppgifter i kris och krig
Motion 2015:096 Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
Motion 2015:097 Svenska kyrkans syn på abort och oföddas människovärde
Motion 2015:098 Konsekvenserna av kyrkomötets beslut
Motion 2015:099 Stiftsinstruktion
Motion 2015:100 Inrättande av en diakonal investeringsfond
Motion 2015:101 Ämbetsbärare som avsäger sig präst- eller diakonämbetet
Motion 2015:102 Sekulära alternativ till kyrkliga handlingar
Motion 2015:103 Nationell samordning av närvaro på nätet
Motion 2015:104 Minoritetsspråken och det lokala ansvaret
Motion 2015:105 Förändringen av Svenska teologiska institutets ramprogram
Motion 2015:106 Kartläggning och utvärdering av Svenska kyrkan och islamismen
Motion 2015:107 Tydligare mandat för församlingar som ingår i pastorat
Motion 2015:108 Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och sin evangelisk-lutherska identitet